Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte

Përshkrim

MERRNI “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE” DHE SHTONI TË ARDHURAT RIPËRSËRITËSE. ADMINISTRONI PAJTIME WOOCOMMERCE NË SHITOREN TUAJ INTERNETORE & OSE ATË FIZIKE, ME FATURIME RIPËRSËRITËSE TE FAQJA KASË

Shtojca “Pajtime për WooCommerce” u lejon tregtarëve t’i ofrojnë rregullisht produktet apo shërbimet e tyre përmes planesh pajtimi. Kjo ndihmon në pasje të ardhurash ripërsëritëse në shitoren tuaj.
Shtojca Pajtime për WooCommerceështë një zgjidhje për një larmi biznesesh. Nga platforma OTT, palestra, shërbime bursash mujore, shërbime furnizimi artikujsh ushqimorë, kurse në internet e deri te shitore eTregti, jepini një hov të ri shitores tuaj WooCommerce për të shitur shërbime që ripërsëriten. Fitojini dhe mbajini përdoruesit të angazhuar me biznesin tuaj.

ME SHTOJCËN “PAJTIME PËR WOOCCOMMERCE”, MUNDENI:

 • Ofroni falas pajtime WooCommerce për produkte.
 • Prodhoni pa kokëçarje të ardhura ripërsëritëse, përmes pagesash ripërsëritëse nga përdorues.
 • Shisni produkte me bazë pajtime dhe shërbime ripërsëritëse për një periudhë të caktuar.
 • Shndërroni shitore të thjeshtë eTregti shitjeje produktesh në një shitore plotësisht funksionale WooCommerce të bazuar në pajtime.
 • Jepuni klientëve tuaj prova falas për produkte dhe shërbime me bazë pajtime dhe bëjini besnikë tuajt.
 • Kufizoni provën falas dhe caktoni shpeshtinë për të.
 • Faturoni tarifa ripërsëritëse pajtimesh për produktet dhe shërbimet tuaja.
 • Anuloni kur të doni pajtime për WooCommerce.
 • Gjendja e pajtimit do të jetë pezull, kur s’dihet gjë për gjendjen e porosisë.
 • Pajtimet do të anulohen automatikisht, kur anulohet porosia.
 • Kontroll i plotë i administrimit të pajtimeve WooCommerce.
 • Shfaq shpeshti ripërsëritjeje te Tabelë Listash pajtimesh.
 • Ujdisje me shumë hapa për vetëformësime të shtojcës së pajtimeve WooCommerce dhe domosdoshmërive të saj.
 • Aktivizoni regjistrim. Përgjegjësit e shitoreve i kërkojnë këto kartela regjistër dhe zhvilluesit e WooCommerce-it i prodhojnë ato automatikisht bazuar në parametra të caktuar regjistrimi.
 • Përdorni kanale popullorë pagesash me pajtimet për WooCommerce.

SHTOJCA PËR PAJTIME PLOTËSON DOMOSDOSHMËRITË TUAJA, NDAJ

Shkarkojeni Që Tani!!!

Ç’PËRFSHIHET NË SHTOJCËN TONË FALAS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

1)Krijoni Produkte si Produkt Pajtimi, me “Pajtime për WooCommerce”
Mund t’i caktoni produkteve të thjeshta një etiketë produkti pajtimi thjesht duke i vënë shenjë një kutize. Produkti i përzgjedhur mandej do të jetë i passhëm si një produkt i thjeshtë pajtimi WooCommerce. Këtu s’do të krijohet ndonjë produkt i veçantë i llojit pajtim.

2)Ofroni Shpeshti Pajtimi për Produkte me Bazë Pajtime
Për përdoruesin mund të caktoni mundësinë e shpeshtisë së përsëritjes për produkte pajtimi. Ujdisja e planeve të pagesave WooCommerce për këto produkte me bazë pajtimet, mujore, javore ose vjetore është gjithashtu një veçori për përgjegjësin. Përgjegjësi mund të administrojë gjithashtu shpeshtinë e provave falas.

3)Zgjedhje Skadimi Plani Pajtimi
Mund të caktoni datën e skadimit të planit WooCommerce të pajtimit. Pajtimi te një produkt do të zgjasë sa periudha e skadimit. Dhe pagesat ripërsëritëse do të bëhen sipas planit të shpeshtisë së pajtimit WooCommerce. Plani i pajtimi mund të rinovohet, për shtrirjen më tej të pajtimit.

4) Faturoni Tarifë Fillestare për Produkte me bazë Pajtime, me Integrime Pagesash WooCommerce
Mund të aplikoni tarifë shtesë, në formën e një tarife fillestare regjistrimi, edhe kjo bëhet. Shtojca falas “Pajtime për WooCommerce” mbulon integrim pagesash Stripe në WooCommerce. Ky integrim funksionon pa një cen.

5) Ofrojuni përdoruesve provë falas të “Pajtimeve për WooCommerce”
Përdoruesve mund t’u jepni prova falas të pajtimeve. Përgjegjësi mund të caktojë edhe shpeshti prove falas. Joshini të regjistrohen, duke u ofruar një provë falas produktesh apo shërbimesh të bazuar në pajtim. Pagesat ripërsëritëse mund të bëhen nga përdoruesi pasi të përfundojë prova falas dhe më vonë mund të vazhdohet plani i pajtimit WooCommerce.

6)Mundësi që të ndalet pajtim WooCommerce si nga përdoruesit, ashtu edhe nga përgjegjësi
Ka zhdërvjelltësi kur vjen puna të përfundohet pajtimi, nga përgjegjësi apo përdoruesi, në çfarëdo kohe. Që të dy palët mund të ndalin pajtime në produkte apo shërbime, përmes hapash të thjeshtë. Duke ndalur kështu edhe pagesa të ardhshme ripërsëritëse.

7) Raporte të plotë pajtimesh WooCommerce për Përgjegjësin
Me një modul të qëruar raportesh plani pajtimi WooCommerce, do të merrni të dhënat e plota të planeve të pajtimeve WooCommerce të krejt përdoruesve. Gjeni atje hollësi thelbësore, bie fjala pajtime aktive dhe jo aktive WooCommerce, data të ardhshme pagesash ripërsëritëse, emra produktesh me bazë pajtime, data skadimi pajtimesh WooCommerce dhe afate pagimi planesh individuale, tok me shpeshti pagesash ripërsëritëse.

8)Anuloni plan pajtimi WooCommerce në çfarëdo kohe, përmes përdorues ose përgjegjës
Me shtojcën falas “Pajtime për WooCommerce”, si përdoruesit, ashtu edhe përgjegjësi mund të anulojë në çfarëdo kohe plane pajtimi WooCommerce. Në këtë mënyrë, administrimi i pajtimeve bëhet i zhdërvjellët.

9) Integruar me Kanal Pagesash PayPal për WooCommerce
Klientit s’do t’i duhet të instalojë veçmas shtojcën Kanal WooCommerce për Pagesa PayPal. E kemi integruar me sukses në shtojcën tonë. Kur përdoruesi të instalojë shtojcën tonë, atëherë ky kanal pagesash do të shfaqet si pagesë wps-paypal në formular me shumë hapa.
Për përdorues të dikurshëm, mundësia e pagesës wps-paypal do të shfaqet te pjesa për pagesat, në WooCommerce. Pas aktivizimit të kësaj mundësie dhe dhënies së ID-së së Klientit dhe ID-së së Fshehtë, kjo metodë pagesash do të fillojë të funksionojë.

Vizitoni dokumentimin e “Pajtime Për WooCommercen dhe mësoni më tepër rreth veçorish dhe funksionimi të shtojcës.

DEMONSTRIM “LIVE” I SHTOJCËS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

PAJTUESHMËRI SHTOJCE PAJTIMESH

 • Anëtarësi Për WooCommerce Falas dhe Anëtarësi Për WooCommerce Pro: Ofroni te shitorja juaj pajtime në plane anëtarësie, me shtojcën Anëtarësi për WooCommerce. Krijoni plane të shumta anëtarësie dhe lejojuni përdoruesve hyrje të kufizuar në këto plane. Caktoni periudhë skadimi pajtimi anëtarësie me ditë, javë, muaj dhe vite.

 • Sistem Kulete për WooCommerce Falas dhe Sistem Kulete për WooCommerce Pro:
  Sistemi i kuletave bën të mundur pasjen nga përdoruesit e një kulete dixhitale në shitoren tuaj eTregti. Përputhja e saj u lejon përdoruesve të paguajnë për pajtimet e tyre përmes një kulete dixhitale. Klientët mund të blejnë pajtime duke përdorur sasinë e Kuletës si një zbritje (jo si kanal pagesash). Edhe porosia për rinovim do të ketë zbritje bazuar në sasinë e kuletës.

 • Përputhje me WPML: Përputhja me WPML-në e “Pajtime për WooCommerce” lejon që përgjegjësi të krijojë tekst në gjuhë të ndryshme. Lejon pra përkthim të thjeshtë gjuhësh në shitoren tuaj.

 • Përputhje e Kanalit të Pagesave WooCommerce: Pajtimet për WooCommerce janë të përputhshme me WooCommerce Stripe Payment Gateway,WooCommerce PayPal Checkout Payment Gateway, do të përpiqemi të shtojmë më tepër kanale zyrtarë pagesash, përmes përditësimesh të ndryshme. Sidoqoftë, mundeni të lidheni me ne në rast se ju duhet përputhje enkas për një kanal të caktuar.

 • E përputhshme me Shumësajtësh

ÇFARË VEÇORISH ME PAGESË TË “PAJTIMEVE PËR WOOCEMMERCE” OFRON

 • Krijoni lloje të ndryshueshëm produktesh pajtimi WooCommerce dhe formësoni më tepër shërbime pajtimi WooCommerce
 • Pajtim Vetëm Për Një Herë:- Me shtojcën “Pajtime për WooCommerce”, përgjegjësi mund të aktivizojë çmime pajtimi për blerje vetëm një herë për produkte.
 • Variacione Planesh Produktesh Me Bazë Pajtim dhe Kalim Më Lart Ose Më Poshtë i Pajtimeve Për WooCommerce
 • Caktim date fillimi dhe date skadimi pajtimesh WooCommerce nga përdoruesi ose përgjegjësi.
 • Prova sërish të automatizuara për pagesa të dështuara dhe anulim i automatizuar pajtimesh WooCommerce
 • Krijoni lloje ekskluzive kuponësh pajtimi në WooCommerce, me Pajtime për WooCommerce
 • Aftësi për të trajtuar WooCommerce Subscriptions Proration
 • Ndalim planesh pajtimi përmes “Pajtime për WooCommerce”
 • Email-e, Njoftime dhe Kujtues WooCommerce për Çdo Veprim të Lidhur me Pajtime
 • Pagesa mujore përsëritëse produktesh të përditshme dhe mundësi pagese dorazi për pajtime WooCommerce
 • API, Sigurisht për Hollësi mbi Aplikacionin Për Celular
 • Funksion Eksportimi Pajtimesh Aktive WooCommerce
 • Mbulon krejt përputhshmërinë e përmendur më sipër tok me Ultimate Gift Cards for WooCommerce, Sistem Kuletash për WooCommerce Pro.
 • E përputhshme me kanale pagesash – WooCommerce Eway Payment Gateway, WooCommerce Authorize.Net Payment Gateway dhe Pagesa WooCommerce

PËRFITONI NGA VEÇORITË EKSKLUZIVE TË SHTOJCËS “PAJTIME PËR WOOCOMMERCE”

“Pajtime për WooCommerce” e shndërron shitoren e zakonshme eTregti një një shitore pajtimesh, duke dhënë produkte dhe shërbime me bazë pajtime, për produkte të thjeshta dhe variabël. Mund të shisni pajtime si për të mira materiale, ashtu edhe për shkarkime.

Vini re Pajtime për WooCommerce Pro

Shihni se ç’thonë Urdu With Annie rreth shtojcës “Pajtime për WooCommerce”:

Shtojca “Pajtime për WooCommerce Pro” është një zgjidhje e mahnitshme dhe ekonomike karshi kufizimeve të WordPress-it lidhur me Pajtimet. E dua ekipin e asistencën që është përherë gati të zgjidhë problemet. Besoj fort se kjo do të jetë baza e përparimit të ardhshëm të Urdu With Annie. Shihni rastin

DOkUMENTIM I VERSIONIT ME PAGESË

ASISTENCË

Nëse ju duhet asistencë, ose keni ndonjë pyetje, kini mirësinë të përdorni dritaren e fjalosjes me ne në internet këtu, ose lidhuni me ne dhe mandej Hapni një Çështje

Nëse dokumentimi ynë nuk përmban zgjidhjen e problemit tuaj, mund të vizitoni forumet e bashkësisë WP Swings

Krijoni dhe Ripunoni shitoren tuaj eTregti me WooCommerce Services

Foto ekrani

 • Rregullime të Përgjithshme për “Pajtime për WooCommerce”
 • Tabelë Pajtimesh
 • Rregullime mbi Pajtime
 • Produkte Pajtimesh
 • Faqja Kasa
 • Blini Pajtim
 • Llogaria Ime
 • Hollësi Porosie Pajtimi
 • Metodë pagese
 • Kanal Pagesash PayPal
 • Vlerësim Kyçesh

Instalim

Instalim automatik

Instalimi automatik është mundësia më e lehtë, ngaqë WordPress-i merret vetë me shpërngulje kartelash dhe s’ju duhet të mbyllni shfletuesin tuaj. Që të bëni një instalim automatik të “Pajtimeve për Woocommerce”, hyni te pulti juaj WordPress, shkoni te menuja Shtojca dhe klikoni Shtoni të Re.

Te fusha e kërkimeve shtypni “Subscriptions For WooCommerce dhe klikoni mbi “Kërko për Shtojca”. Pasi të keni gjetur shtojcën tonë, mund të shihni hollësi rreth saj, fjala vjen, hedhjen e tanishme në qarkullim, vlerësime dhe përshkrim. Më e rëndësishmja, kuptohet, mund ta instaloni, thjesht duke klikuar mbi “Instaloje Tani”.

Instalim dorazi

Metoda e instalimit dorazi përfshin shkarkimin e Pajtimeve tona për WooCommerce dhe ngarkimin e tyre te shërbyesi juaj përmes aplikacionit tuaj të parapëlqyer FTP. WordPress-i përmban udhëzime se si të bëhet kjo, këtu.

Po përditësohet

Përditësime e vetvetishme duhet të funksionojnë paq; por, si gjithmonë, sigurohuni se kopjeruani sajtin tuaj, për çfarëdo rasti.

PBR

A mbulon shtojca “Pajtime për WooCommerce” pagesa ripërsëritëse për një produkt të llojit pajtim?

Po, përgjegjësit i duhet të formësojë kanale të përputhshëm pagesash, të tillë si Stripe, PayPal, Mollie, Authorize.net & të tjerë, që të mbulojnë pagesa ripërsëritëse në sajtin tuaj.

Ç’lloj produktesh mund të përdorim me “Pajtime për WooCommerce”?

Përgjegjësi mund të përdorë lloje të thjeshtë produktesh teke me pajtime për WooCommerce, duke i vënë shenjë në kutize.

A mundet përgjegjësi të kontrollojë raportin e pajtimeve?

Po, përgjegjësi mund të kontrollojë gjendjen e krejt pajtimeve të tij, bie fjala, pajtime aktive dhe jo aktive, data pasuese pagesash, emra produktesh, data skadimi pajtimesh dhe data rinovimi.

Është e mundur të anulohet pajtimi prej përgjegjësi & përdoruesi?

Po, shtojca e pajtimeve për WooCommerce e jep këtë funksion si për përgjegjësin, ashtu edhe për klientin.

A mundet përgjegjësi të caktojë datën e skadimit të pajtimit?

Po, përgjegjësi mundet të caktojë datën e skadimit për çfarëdo lloj pajtimi, si ditë, javë, muaj & vite.

A mundet përgjegjësi t’u ofrojë klientëve një provë falas për një pajtim?

Po, përgjegjësi mund të furnizojë një veçori për t’u ofruar klientëve një provë falas, për të cilën përgjegjësi mundet të caktojë ditë maksimum prove pas të cilave fillon pajtimi për atë produkt.

A mundet përgjegjësi të aplikojë një tarifë fillestare regjistrimi (tjetër nga ajo për pajtimin te produkti)?

Po, shtojca Pajtime për WooCommerce përmban një veçori përmes të cilës Përgjegjësi mund të aplikojë një tarifë.

A ka ndonjë funksion email për Plane të ndryshëm pajtimi?

Po, shtojca ka mundësi të ndryshme email për gjendje të ndryshme pajtimi, bie fjala
1. Anulohen plane pajtimit
2. Skadojnë plane pajtimi

Pyetja ime nuk duket këtu.

Hidhini një sy Bazës së Dijeve mbi “Pajtime për WooCommerce”

Shqyrtime

30 Janar, 2023 1 përgjigje
I have been evaluating this plugin and so far it looks good. I had some issue with the payment gateway and got in touch with their support team and they were helpful in resolving the issue with good response time.
24 Janar, 2023 1 përgjigje
I've been working with this plugin for the last month. It's fulfilled all my purposes. Also, their support is great. Their support agent is very good at problem-solving. Whenever I faced any problem, I open support tickets and get solutions from them. Recommended from my side.
28 Dhjetor, 2022 3 përgjigje
Overall this plugin has a lot of potential - but sadly I would not recommend that you install it on a serious project. :/Pros:- Its easy installation and effective plugin, mostly it does what it should do- Pro version has some nice build in features for subscriptions settings (expiry emails, downgrade/upgrades, prorates,..) Cons:- Lots of little bugs (cant see subscriptions on the table of subscriptions, one time fee is not being calculated the right way, questionable VAT/TAX support)- Lacks and option to name the transactions/orders from subscriptions (transaction will show in stripe as: "Order #934227 - Renewal" without the real product name or description)- Lacks easy editing of subscription emails- You have to buy pro version (lacking features in free)- Pro version does not solve little bugs- Support is quite slow (they respond quickly, but solve slowly), at least for my case
9 Dhjetor, 2022 1 përgjigje
It's a great possibility to ask all necessary questions before the purchase. I appreciate it.
8 Dhjetor, 2022 1 përgjigje
Just started using the plugin, so i really cant review the plugin yet. But the support is great!
5 Dhjetor, 2022 1 përgjigje
Assistance from support was very helpful to know about the features and cost. Very helpful and answerable even before purchase.
Lexojini krejt 37 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte” është përkthyer në 14 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Pajtime për WooCommerce – Shtojcë Pajtimesh, për Mbledhje të Ardhurash ripërsëritëse, Shitje Anëtarësimi në Shërbime & Produkte” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Shënime ndryshimesh

1.4.7 – Released on 22 December 2022

 • E re: përputhje me WooCommerce dhe WordPress më të ri
 • E re: përputhje me Shumësajtësh
 • E re: u shtua mesazh gabimi për mirëfilltësim me WPS Paypal te rregullimet për kanal pagesash
 • E re: u shtua mesazh gabimi për mirëfilltësim me WPS Paypal te faqja e përfundimit të blerjes
 • Ndreqje: problemi me formularë me shumë hapa

1.4.6 – Released on 11 November 2022

 • E re: Përputhshmëri me WooCommerce-in më të ri
 • E re: Informacion rinovimi, te faqja e përfundimit të blerjes
 • Zgjerim: U shtua ngjyrë për gjendje pajtimesh
 • Ndreqje: ndreqje për WP Swings Paypal

1.4.5 – Released on 20 October 2022

 • Bug Fix: WPS-Paypal concern for live mode resolved
 • Bug Fix: Wrong Recurring total for tax concern resolved
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.4 – Released on 09 September 2022

 • E re: Ndreqje të Metash të Vockla
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.3 – Released on 02 September 2022

 • E re: Ndreqje të Metash të Rëndësishme
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.2 – Released on 21 July 2022

 • New: Bug Fix Refund of Subscription Renewal order Through its Payment Method
 • E re: Mbulim Pagesash Paypal WooCommerce
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.1 – Released on 13 May 2022

 • E re: Ndreqje të Metash të Vockla
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it

1.4.0 – Released on 12 April 2022

 • E re: Disa ndryshime thelbësore në aspekte të ndryshme të shtojcës.
 • E re: Ndreqje të Metash të Vockla
 • E re: E përputhshme me versionet më të rinj të WordPress-it dhe WooCommerce-it
 • E re: U ndreq Problem Taksash Përfshirëse

1.3.1 – Released on 3 February 2022

 • E re: Ndryshim autori nga MakeWebBetter në WP Swings
 • E re: Shfaqje njoftimi për versionin aktual përr WP Swings.
 • E re: Ndreqje të metash të vockla
 • E re: E përputhshme me WP dhe WC më të reja

1.3.0 – Released on 07 January 2022

 • Ndreqje: Pengim i përdoruesve mysafirë të bëjnë një porosi, nëse bëhet fjalë për produkt pajtimi.
 • Ndreqje: Përputhshmërie me kanal pagesash WooEpay
 • Ndreqje: Përputhshmëri me versionet më të reja të WP-së dhe WC-së
 • Ndreqje: Të meta të tjera të vogla te shtojca

1.2.0 – Released on 30 November 2021

 • Ndreqje:të metash dhe problemesh të vockla.
 • E re: Përputhshmëri me Membership For WooCommerce.
 • E re: Përputhshmëri me “Shportë e Braktisur për WooCommerce”
 • E re: Mbajtje pezull e gjendjes së pajtimit, kur s’dihet gjë për gjendjen e porosisë.

1.1.0 – Released on 1 October 2021

 • E re: Përputhshmëri me Wallet System For WooCommerce
 • E re: Përputhshmëri me WPML
 • E re: Mbulim për kanal pagesash përfundimi ekspres blerjesh me Paypal
 • E re: Formësim rregullimesh me shumë hapa.
 • E re: Shfaqje rinovimi

1.0.3 – Released on 31 August 2021

 • Ndreqje: problemi planifikuesi rinovimi porosie.
 • Ndreqje: problemi përkthimi vargjesh.
 • E re: përputhshmëri me WooCommerce 5.6-n

1.0.2 – Released on 05 August 2021

 • E re: Përputhshmëri me WordPress 5.8-n
 • E re: Përputhshmëri me WordPress 5.5-n

1.0.1 – Released on 20 July 2021

 • E re: U shtua për pajtime Kanal Standard Pagesash PayPal për WooCommerce.
 • E re: Shfaqje shpeshtie ripërsëritjeje te Tabela e Listës së pajtimeve.
 • E re: U shtua njoftim gabimi për blerje pajtimesh të shumëfishtë.
 • E re: U shtua video demonstrimi te ndarja përmbledhje.
 • E re: Përputhshmëri me WooCommerce 5.4-n
 • Ndreqje: Problem përfundimi blerjeje nga mysafir, për produkte pajtimi

1.0.0 – Released on 9 April 2021

 • Versioni i parë