Bëni hyrjen te WordPress.org që të shënoni shtojca si të parapëlqyera.