picu – Galeri WordPress Për Miratim Fotosh

Përshkrim

Professional Photo Proofing Gallery Plugin for WordPress

Elevate your photography business with picu, the ultimate online photo proofing solution for photographers. Create photo galleries quickly and easily, streamline client approval processes, and enhance your brand with picu Pro’s powerful features.
Send a collection of photographs to your clients for approval.

Introduction:

Are you a professional photographer seeking to transform the way you handle client interactions and streamline your photo proofing process? Look no further than picu, the comprehensive WordPress plugin designed to simplify photo proofing, enhance your online presence, and revolutionize your client communication.

Unlocking the Power of picu:

picu is not just another plugin – it’s a game-changer for photographers. Imagine sending your photo collections to clients for approval with ease and receiving their feedback seamlessly. With picu, this vision becomes a reality. Here’s a closer look at picu’s core features:

1. Effortless Client Approval:

picu redefines how you interact with clients. No more convoluted communication methods or length email exchanges. With picu, you can create customized photo galleries and effortlessly send them to your clients for approval. Your clients can conveniently select their favorite images, simplifying the decision-making process and improving their overall experience.

2. Seamless Workflow:

The approval process with picu is designed to be as smooth as possible. Send a simple link to your clients via email, and when they approve a collection, you’ll receive an automatic email notification. It’s a hassle-free solution that saves you time and ensures that you’re always in the loop.

3. Integration with Your Workflow:

picu seamlessly integrates with your existing photo management software. After your client approves a collection, you can easily retrieve their selections and incorporate them into your preferred workflow. Everything happens within the familiar environment of your WordPress website, making it a seamless experience.

4. Stunning, Theme-Independent Design:

picu prides itself on its beautiful, theme-independent design for proofing collections. This ensures a consistent, user-friendly, and easy-to-understand workflow for your clients. But that’s not all – picu Pro takes it a step further by allowing you to customize the client gallery to match your branding, providing your clients with a personalized experience that reinforces your professional image.

5. Enhance Your Brand:

With picu Pro you have the power to add your custom logo and tailor the client gallery’s appearance to align with your unique branding. This level of customization sets you apart from the competition and leaves a lasting impression on your clients.

6. Interactive Image Feedback:

picu Pro introduces the ability for your clients to provide feedback by adding comments and markers to individual images. This enhances communication, ensuring you understand their preferences and requirements with precision.

7. Flexible Selection Options:

Define the number of images your clients need to select to approve a collection with the selection options feature in picu Pro. This feature adds clarity to the approval process and ensures your clients meet their selection quotas effortlessly.

8. Download Capability:

Empower your clients with the ability to download all collection images as a convenient .zip file using the download feature in picu Pro. This feature enhances client satisfaction, making it easy for them to access and share the approved images.

9. Efficient Image Management:

picu Pro streamlines your image management process with the import feature, allowing you to upload large quantities of images via FTP and import them directly from your web server. This eliminates the need for time-consuming manual uploads, making your workflow more efficient.

10. Theft Protection:

Protect your valuable images from theft with picu Pro’s robust theft protection measures. These measures include the ability to add watermarks to your uploads and other security features, ensuring your work remains secure.

11. Multi-Client Support:

picu Pro’s multi-client support is ideal for photographers handling multiple clients simultaneously. Send collections to multiple recipients and receive individual selections, ensuring a seamless and organized workflow.

12. Priority Support:

At picu, we value our customers, and we’re committed to providing exceptional support. picu Pro offers priority support via email exclusively to Pro license holders. When you need assistance, you can count on prompt and personalized support to address your unique needs.

Why Choose picu (Pro):

picu is more than just a plugin; it’s a strategic tool that elevates your photography business. Here’s why you should choose picu as your go-to photo proofing solution:

1. Streamlined Client Experience:
With picu, you can create a seamless client experience that sets you apart in the industry. Impress your clients with proofing gаlleries, interactive feedback options, and efficient communication.

2. Brand Reinforcement:
picu Pro allows you to reinforce your brand identity. Add your custom logo and tailor the client gallery’s appearance to match your unique branding, leaving a lasting impression.

3. Enhanced Client Interaction:
picu Pro enables you to receive detailed feedback from clients by enabling them to leave comments for individual photos. Understand their preferences, make necessary adjustments, and deliver a product that exceeds their expectations.

4. Streamlined Decision-Making:
Define selection quotas with the selection options feature, making it easy for clients to meet their requirements. Set a minimum or maximum number of images to select, set a range between two values, or a fixed number. Eliminate confusion and ensure a straightforward approval process.

5. Client Convenience:
The download feature enables clients to access and share approved images effortlessly. Deliver a convenient service that enhances client satisfaction.

6. Efficient Workflow:
picu streamlines your workflow with the import feature, eliminating the need for manual uploads. Spend more time on what you do best – capturing stunning photos.

7. Safeguard Your Images:
Protect your work from theft with picu Pro’s watermarking tool. Safeguard your images with watermarks, giving you peace of mind.

8. Multi-Client Proofing:
For photographers handling many clients, picu Pro’s support for multiple clients is a game-changer. Get feedback and approval of multiple client interactions efficiently, all within your WordPress environment.

9. Priority Support:
As a Pro license holder, you gain access to priority support via email. When you have questions or encounter challenges, our dedicated support team is here to assist you promptly.

Domosdoshmëri

 • PHP 7.4
 • WordPress 6.0

Sajt

Autorë

Foto ekrani

 • picu te Përgjegjës WordPress-i: Thjesht krijoni një koleksion fotosh dhe dërgojani klientit tuaj.
 • Ja se si e shohin klientët galerinë që duhet miratuar. (Meqë ta fjala, mund të zgjidhni një temë të çelët ose të errët.)
 • Pasi koleksioni të jetë miratuar, do të merrni një email të ngjashëm me këtë.
 • Përmbledhje koleksioni, me tregues gjendjeje për i miratuar, në pritje apo skicë.
 • Shihni figurat e miratuara dhe kopjoni lehtësisht emra kartelash me një klikim, ose shkarkoni kartelën e miratimit.
 • Caktim i një objektivi koleksioni. (Pjesë e picu Pro-së)
 • Importoni figura drejt e nga shërbyesi juaj. (Pjesë e picu Pro-së)
 • Shtoni komente dhe piketa te figura individuale. (Pjesë e picu Pro-së)

Instalim

 1. Ngarkojeni dosjen picu te drejtoria juaj /wp-content/plugins.
 2. Aktivizojeni shtojcën “picu” te ndërfaqja e administrimit të WordPress.

PBR

Kam një problem. Ku mund të marr ndihmë?

Ju lutemi, së pari hidhini një sy dokumentimit.

Keni ende probleme? Shihni te forumi i asistencës, këtu në wp.org, ose lidhuni me ne përmes faqes tonë të asistencës.

Email-et s’funksionojnë

A mund të dërgojë email-e WordPress-i?

Për të dërguar email-e, picu përdor funksione të brendshëm të WordPress-it. Nëse keni ndonjë problem me emaiI-et, ju lutemi, sigurohuni se instalimi juaj i WordPress-it mund të dërgojë email-e, p.sh., njoftime për komente të reja, për ricaktim fjalëkalimesh, etj. Nëse këto nuk funksonojnë, as picu s’mund të dërgojë email-e.

Marrje e një njoftimi pasi klienti të ketë miratuar një koleksion

Do t’ju dërgohet një email, që ju njofton se klienti ka miratuar koleksionin. Ky email do të dërgohet te adresa email që keni dhënë te profili juaj i përdoruesi. Te Përgjegjës WordPress-i kaloni te “Përdorues > Profili Juaj” që të shihni/ndryshoni atë adresë. Sigurohuni se është e saktë dhe se funksionon, përndryshe s’do të merrni ndonjë njoftim!

Ndryshim e emrit dhe adresës PREJ

Në rast se email-et prej picu-t përfundojnë te dosja Të padëshiruar e klientit, ai ose mund ta shtojë adresën Prej (no-reply@ + emrin e përkatësisë tuaj) te lista e të lejuarave, ose mund të përdorni këta filtra që të ndryshoni emrin dhe adresën për fushën PREJ.

Kur shoh një koleksion, më del një gabim “faqe që s’gjendet” / 404

Te Përgjegjësi i WordPress-it tuaj shkoni te “Rregullime > Permalidhje”. S’ka nevojë të “Ruani Ndryshimet”, thjesht vizita te ajo faqe do të shkaktojë spastrim të rregullave rewrite që kështu, çfarëdo ndryshimesh te strukturë permalidhjesh do të hyjë në fuqi. Ndonjëherë kjo lypset të kryhet dorazi, për shembull, pas ndryshimit të gjuhës së sajtit tuaj, ose pas aktivizimit të një shtojce të re që sjell permalidhje të reja.

S’shoh ndonjë figurë kur shoh koleksionin tim

Në 90% të rasteve ky problem vjen nga përdorimi i ndonjë lloj optimizimi ose shtojceje fshehtine. Ju lutemi, sigurohuni se i keni përjashtuar koleksionet picu nga çfarëdo lloj optimizimi ose përdorimi fshehtinash, te rregullimet e shtojcës përkatëse.

figura picu shfaqen te Mediateka

Ndonjëherë kjo ndodh. Zakonisht, shtojca palësh të treta fusin hundët në mënyrën se si ngarkimet e figurave lidhen me mëmën. Nëse ajo lidhje mes figurës dhe koleksionit humbet, picu s’mund të filtrojë figurat e veta që të mos shfaqen te mediateka.

figura picu s’shfaqen te Mediateka

Kjo është e paramenduar. 🙂 Donim të ndanim në mënyrë rigoroze figurat që përdorni në një koleksion picu nga figurat që përdorni në sajtin tuaj, duke shmangur kështu përdorimin aksidentalisht të një figure nga një koleksion në një postim blogu ose te portofoli juaj.

Mediateka do të dendej plotësisht dhe do të ishte gjë e ngatërruar të kiheshin qindra ose në disa raste mijëra figura (të përkohshme) në të.

picu gjithashtu pastron vendin pas punës së vet: Kur fshini një koleksion, krejt figurat fshihen automatikisht te shërbyesi. (Mund të shihni se si përdorimi diku gjetkë i një figure te sajti do të shndërrohet në problem këtu.)

Përmes filtrash dhe grremçash veprimi ofrohen më tepër mundësi

Ka plot mundësi të tjera për të formësuar dhe zgjeruar picu-n, duke përdorur paksa kod. Për t’ia filluar, hidhini një sy faqes tonë të zhvilluesve. Më tej, ju lutemi, hidhini një sy faqes tonë të shembujve, me plot copëza kodi funksional.

A mund të ndihmoj të përkthehet picu në gjuhën time?

Po! picu është përkthyer nga përdoruesit tanë të dashur në më shumë se dhjetë gjuhë. Mund të shtoni përkthime duke shkuar te translate.wordpress.org. Zgjidhni gjuhën tuaj, mandej klikoni mbi “I qëndrueshëm (hedhja më e re në qarkullim)” dhe filloni të shtoni përkthime.

(Ju lutemi, kini parasysh se, që të shtoni përkthime, ju duhet një llogari te WordPress.org.)

Me që ra fjala: Po kërkojmë njerëz të na ndihmojnë të përkthejmë modulet tanë Pro. Nëse ju intereson, për një licencë falas, lidhuni me ne.

Kam një ide e cila mund ta bënte picu-n edhe më të mirë

Bukur! Jemi përherë të hapur për sugjerime veçorish dhe përherë të interesuar të mësojmë mbi rrjedha pune të fotografëve. Ju lutemi, lidhuni me ne!

Shqyrtime

6 Shkurt, 2024
Gut funktionierendes Plugin! Scheint sorgfältig entwickelt zu sein und bringt super Funktionen mit sich. Funktioniert auch auf Mobilgeräten perfekt!
20 Tetor, 2023
Simply fantastic! I’ve used other plugins to show photos to clients, but Picu I have to confess really surprised me. It’s very simple, the gallery page is fast and light, it contains the most important elements for the customer who only has to choose the photos he prefers.Congratulations also to the technical support who helped me resolve a conflict with another plug-in. Thank you
11 Nëntor, 2022
Claudio and the team are very supportive. Each new release provides valuable features and the Pro version continues to make the plugin seamless and very user-friendly for the my clients. Thank you for all your hard work!
Lexojini krejt 50 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“picu – Galeri WordPress Për Miratim Fotosh” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“picu – Galeri WordPress Për Miratim Fotosh” është përkthyer në 16 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “picu – Galeri WordPress Për Miratim Fotosh” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Regjistër ndryshimesh

2.2.0

Release Date: March 13th, 2024

 • Thellime

  • Collections can now be closed manually
  • Collection images can now be ordered by create date (the images must contain the necessary IPTC/EXIF data in order for this to work)
  • Updated proof file content: Using markdown headlines, better data structure
  • The proof file is now also available for expired/closed collections
  • Clients who did not finally approve a collection will now be displayed as “failed” if the collection expires or is closed manually
  • More fine-grained events will be displayed in the “Last Modified” column of the collection overview
  • Improved button layout for downloading the proof file and copying the image filenames
  • If a collection is set to expire, the expiration time is now shown in the email to the client (before only the date was displayed)
 • Ndreqje të metash

  • Fix an issue where the proof file could contain the wrong approval time for individual clients
  • Fix an issue where the collection title would not be displayed in the WordPress admin, if the collection was expired

2.1.4

Release Date: February 20th, 2024

 • Bugfixes
  • Revert to original post status when restoring collections from trash
  • Fix an issue where switching the default image processor would cause an error
  • Fix an issue where an empty approval message would be shown

2.1.3

Release Date: January 29th, 2024

 • Bugfixes
  • Fixes a bug where a scrollbar would be visible below the collection title in some browsers
  • Fixes a bug where the approval message would not be saved

2.1.1

Release Date: December 21st, 2023

 • Bugfixes
  • Remove surpurflous database queries to increase performance (Thx Daniele D.)
  • Improved rendering of collections on smaller screens
  • Fixes for Pro users: comments get a bit more room & the photographer logo in emails is now bigger

2.1.0

Release Date: December 8th, 2023

 • Enhancements
  • The approval comment is now again part of the approved collection email notification
  • For Pro subscribers: All approval fields will be included in the approval email for collections with one recipient

2.0.3

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 29 nëntor 2023

 • Bugfixes
  • Fix a bug where redirecting after approval would not work correctly
  • Fix a possible PHP warning after a collection has been approved

2.0.2

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 21 nëntor 2023

Please note: picu 2.0+ is only compatible with picu Pro 1.1.0 and higher. Learn more

 • Enhancements
  • Compatibility with picu Pro 1.2.0

2.0.1

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 7 nëntor 2023

Please note: picu 2.0+ is only compatible with picu Pro 1.1.0 and higher. Learn more

 • Bugfixes
  • Image filenames are no longer copied into the clipboard twice
  • Për koleksione që kanë vetëm një marrës, lënda e kartelës së miratimit është e fiksuar
  • Ndreqje e lidhjes që mbyll mesazhin e falënderimit, pasi një koleksion të jetë miratuar (nëse struktura e permalidhjeve është vënë si E thjeshtë”)
  • Shfaqje informacioni të saktë, nën fushën e fjalëkalimeve, nëse është dërguar apo jo fjalëkalimi me email-in
  • Mbajtje rregullimi skadimi, kur rihapet një koleksion
  • Ridrejtim i automatizuar te lidhja e saktë e koleksionit, nëse ka vetëm një marrës email-i

2.0.0

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 23 tetor 2023

Ju lutemi, vini re: picu 2.0.0 është i përputhshëm vetëm me Pro 1.1.0 dhe më sipër. Mësoni më tepër

 • Enhancements
  • You can now set collections to expire
  • picu tani mund të dërgojë automatikisht email-e për t’u kujtuar klientëve të bëjnë miratimin e tyre përfundimtar
  • Rregullim i ri për të caktuar automatikisht një fjalëkalim të rëndomtë për një koleksion të ri
  • U rifreskuan faqet e rregullimeve

1.11.0

Datë hedhjeje në qarkullim: 18 shtator 2023

 • Ndreqje e një të mete, kur përdorimi i filtrit për të përshtatur emra kartelash, disa shenja mund të ndërpresin funksionimin e butonit “Kopjoje në të papastër” (Falënderime për Roberto S.)
 • Ndreqje drejtimi butoni
 • Përmirësim përkthimi, shtim i më tepër komentesh për përkthyesit

1.10.0

Datë hedhjeje në qarkullim: 6 shtator 2023

 • Enhancements
  • Ju paraqesim telemetri picu: Do ta çmonim shumë, po të na lejoni të grumbullojmë ca të dhëna anonime përdorimi. Më tepër hollësi mbi këtë subjekt mund të gjeni në sajtin tonë: https://picu.io/docs/telemetry

1.9.3

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 22 gusht 2023

 • Enhancements
  • Gjasat janë që ky të jetë ngazëllues vetëm për zhvillues shtojcash, por tanimë ne përdorim veprime GitHub për të hedhur në qarkullim versione të rinj të picu-t.

1.9.1

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 7 korrik 2023

 • Enhancements
  • It is now possible to filter the “Send selection…” button text
  • Ndryshimi i rendit të figurave të koleksionit tani mund të zhbëhet
  • Shfaq një shënim, nëse janë ende në përdorim module të vjetër Pro

1.9.0

Datë hedhjeje në qarkullim: 19 gusht 2023

 • Enhancements
  • Collection base slug can now be defined unter “Settings > Permalinks”
  • Përputhje për shtojcën e re picu Pro

1.8.0

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 12 maj 2023

 • Thellime

  • Renditje figurash sipas emra kartelash – në rend rritës, ose zbritës
  • Shtim i një butoni për të kopjuar lehtësisht në të papastër URL-në e koleksionit, kur mundësia për ndarje me të tjerë është vënë si “dorazi”
  • Përdorim tekstesh më me kuptim për lidhje te veprime mbi përmbledhje të papërpunuar koleksioni, në varësi të gjendjes së koleksionit (p.sh., “Shihni Përfundime Miratimit”, në vend se “Përpunim”)
  • Shtim i më tepër kontrasti te elementë të UI-t, për ta bërë më të përdorshëm
  • Versioni minimum i domosdoshëm PHP tani është 7.4
 • Ndreqje të metash

  • Ndreqje e një të mere në mediatekë, ku të menuja hapmbyll për filtrim datash shfaqte muaj të zbrazët

1.7.7

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 26 prill 2023

 • Bugfixes
  • Fix an issue where switching between picu settings tabs did not work

1.7.6

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 26 prill 2023

 • Thellime

  • Hollësitë tonë të diagnostikimit i kemi kaluar te “Mjete > Shëndet Sajti > Hollësi”; Shtuam gjithashtu një buton që i kopjon krejt hollësitë e diagnostikimit te e papastra juaj
 • Ndreqje të metash

  • Ndreqje e një të mete në shfaqje URL-sh shumë të gjata në email-e nga picu
  • Ndreqje e një të mete prej të cilës, skedat te Përgjegjës WP mund të dukeshin gabim në ekrane të vegjël screens
  • U ndreq një e metë prej të cilës madhësitë e figurave mund të prodhohen për figura që s’janë pjesë e një koleksioni picu

1.7.5

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 14 mars 2023

 • Enhancements
  • picu now remembers previous recipients’ email addresses
  • Shtylla e datave tanimë përmban datën e ndryshimit dhe pasqyron ndryshimin më të ri të gjendjes

1.7.4

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 21 shkurt 2023

 • Bugfixes
  • Fix image dimensions in Safari (Thx Ivo T.)
  • Ndreqje e një problemi me tituj të gjatë figurash, te Moduli i Livrimit (Falënderime për Andreas S.)
  • Shtim për përkthime e një vargu që mungon (Falënderime për Romain L.)

1.7.3

Datë hedhjeje Në Qarkullim: 23 nëntor 2020

 • Bugfixes
  • Ndreqje e një problemi prej të cilit subjekti i email-it për email të miratuar mund të përmbajë shenja të koduara (Falënderime për Anna)
  • Ndreqje e një sinjalizimi PHP, kur përsëdytet një koleksion (Falënderime për Andreas S.)

1.7.2

Datë hedhjeje Në Qarkullim: 17 nëntor 2022

 • Bugfixes
  • Fix an issue where the the delivery email would not be sent out (Thx Ricardo)
  • Ndreqje e një problemi prej të cili objektivi i një përzgjedhjeje (si pjesë e modulit Mundësi Përzgjedhjeje Pro) s’do të shtohej te email-i

1.7.1

Datë hedhjeje Në Qarkullim: 11 nëntor 2022

 • Ndreqje të metash

  • Ndreqje e një problemi prej të cilit subjekti i email-it mund të përmbante shenja të koduara (Faleminderit Anna)
  • Ndreqje e një problemi prej të cilit koleksione të dërguar te disa marrës do të shfaqeshin pa specifikuar një adresë email, kur përdoret kodi i shkurtër picu_list_collections (Falënderime për Thomas)
 • Thellime

  • Shtim i një fushe referuesi te formulari i fjalëkalimit, për ta bërë më të qëndrueshëm (Falënderime për Benjamin R.)

1.7.0

Datë hedhjeje Në Qarkullim: 8 nëntor 2022

 • Enhancements
  • Completely rewritten email functionality
  • picu tani mbulon gjedhe dhe stilizim vetjak email-esh
  • Kartela e miratimit tanimë i bashkëngjitet email-it të njoftimit
  • U shtuan mjaft filtra të rinj lidhur me email-in, p.sh., për shtim adresash CC dhe BCC
  • U shtuan grremça të rinj veprimesh për akte të ndryshëm picu, p.sh., pasi të jetë miratuar një koleksion
  • Mësoni më tepër te postimi ynë për hedhjen në qarkullim, te https://picu.io/2022/11/new-in-picu-1-7-0/

1.6.5

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 13 qershor 2022

 • Thellime

  • U shtua një grremç i ri veprimesh që ju lejon të shfaqni lëndë sipër figurave të koleksionit
  • U shtua një filtër i ri për të ndryshuar kryet e miratimit
  • U shtua një filtër i ri për të ndryshuar tekstin e butonit të miratimit
  • U shtua një filtër i ri për argumente lloji postimesh për koleksione
  • U shtua një grremç i ri veprimi, për pasi një koleksion të jetë miratuar
  • U shtua mbulim për formularë vetjakë miratimi (pjesë e modulit Markë & Përshtateni Pro)
 • Ndreqje të metash

  • Ndreqje e një kthimi prapa te një e metë pamore, te dritarja modale e ngarkimit të mediave, sjellë me WP 5.8

1.6.4

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 27 janar, 2022

 • Bugfixes
  • Fix a PHP warning when using WordPress 5.9 (Thx Jörg S.)

1.6.3

Datë hedhjeje në qarkullim: 15 dhjetor, 2021

 • Enhancements
  • Tanimë është e mundur të përkufizohet te rregullimet një emër vetjak dhe adresë vetjake për fushën NGA (më herët, qe e mundur vetëm ujdisja e tyre përmes filtri)
  • Përcaktoni një adresë email për të marrë krejt njoftimet nga picu (si parazgjedhje, njoftimet dërgohen te autori i koleksionit)
  • Numri i figurave të koleksionit tani shfaqe te kuadrati i gjendjeve

1.6.2

Datë hedhjeje në qarkullim: 7 tetor, 2021

 • Bugfixes
  • Ndreqje e një të mete nën të cilën fotografi s’merrte email, kur miratohej një koleksion

1.6.1

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 3o shtator, 2021

 • Enhancements
  • Display the time (in addtion to the date) for each status in the collection status box
  • Shtim i një lidhjeje “Shpjere te Hedhurinat”, kur përpunohet një koleksion
  • Shtim filtri të ri “picu_approval_mail_recipient”, për mbishkrim të adresës email PËR për email-e miratimi
  • Optimizime funksionimi

1.6.0

Datë hedhjeje në qarkullim: 10 gusht, 2021

 • Enhancements
  • Compatibility with new Pro feature to send collections to multiple clients
  • Shkarkim i kartelash proofing .txt drejt e nga përmbledhja e koleksionit
  • U përimtua pamja e të miratuarave
  • Kopjim emrash kartelash bazuar në një filtër (p.sh., miratuar, jo e miratuar)
  • Përditësim skeme ngjyrash për përputhje me WordPress-in

1.5.9

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 29 mars, 2021

 • Enhancements
  • Improved collection list shortcode, added two new attributes: status and current_user

1.5.8

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 25 janar, 2021

 • Bugfix
  • Duket se një litër Yoast shkaktoi ca probleme, teksa ngarkoheshin figura. Së shpejti do të njoftojmë një të metë te ata.

1.5.7

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 25 janar, 2021

 • Enhancements
  • Improved compatibility with Yoast SEO plugin

1.5.6

Datë hedhjeje Në Qarkullim: 20 nëntor, 2020

 • Bugfixes
  • Ndreqje e një të mete nën të cilën një koleksion s’shfaqej dot, nëse përshkrimi i një figure përmban ca shenja të dhëna

1.5.5

Datë Hedhjeje në Qarkullim: 7 gusht, 2020

 • Enhancements
  • Compatibility improvements and fixes for the upcoming WordPress 5.5 release

1.5.4

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 31 korrik, 2020

 • Enhancements
  • Improve light theme for delivery collections

1.5.3

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 29 korrik, 2020

 • Enhancements
  • WordPress 5.5 compatibility
  • Shtim filtri për emra kartelash, kur kopjohen figura të miratuara

1.5.2

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 16 korrik, 2020

 • Enhancements
  • Improve Delivery module integration

1.5.1

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 19 qershor, 2020

 • Enhancements
  • The collection password will now be accessible in the approved view (Thx Michal)
  • Autori i koleksionit s’ka më nevojë të japë fjalëkalimin për të hyrë në koleksione të mbrojtur me fjalëkalim (Faleminderit Charles O.)
  • U përditësua skena Pro për të përfshirë modulin Dorëzim

1.5.0

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 17 qershor, 2020

 • Enhancements
  • New approved view
  • Tani mund shihni cilat figura janë përzgjedhur, madje përpara se të miratohet koleksioni
  • Tani mund të shkarkoni një kartelë tekst që përmban të dhënat e miratimit, për arkivim ose ruajtje
  • Tani mund të çaktivizoni që nga rregullimet identifikues kuturu koleksionesh
  • Tanimë mund të çaktivizoni që nga rregullimet dërgim fjalëkalimesh koleksionesh me email-in për klientin
  • Përgatitje për hedhjen së shpejti në qarkullim të modulit Delivery Pro

1.4.13

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 13 mars, 2020

 • Thellime

  • Tanimë mund të përsëdytni një koleksion, duke përdorur thjesht figurat e papërzgjedhura (më parë mund të përdornit ose krejt, ose vetëm figurat e përzgjedhura)
 • Ndreqje të metash

  • Ndreqje e një problemi, nën të cilin figura në madhësi të plotë mund të ngarkoheshin te një përmbledhje koleksioni (Faleminderit Charles O.)
  • Ndreqje e një problemi, nën të cilin figura picu, që qenë ngarkuar me një fjalëkyç të dhënë IPTC, do të shfaqeshin nën një galeri të bazuar në fjalëkyç, krijuar me shtojcën Media Library Assistant (Faleminderit Thorsten K.)
  • Ndreqje e një të mete, nën të cilën do të shfaqej një njoftim PHP kur përdoret NextGen Gallery (Faleminderit Helene V.)

1.4.12

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 5 shkurt, 2020

 • Bugfixes
  • Ndreqje e një të mete, nën të cilën, kur një shkarkim njësh do të lidhej me një version të ripërmasuar të figurës (Faleminderit Marcus B.)
  • Ndreqje e një të mete, nën të cilën do të prodhohej një figurë e ripërmasuar, kur përsëdytet një koleksion (Falënderime, Alan)
  • Ndreqje vendosjeje dritareje modale mediash dhe përmirësim përputhshmërie me shtojca palësh të treta

1.4.11

Datë hedhjeje në qarkullim: 18 dhjetor, 2019

 • Bugfixes
  • Include the updated stylesheet, duh!

1.4.10

Datë hedhjeje në qarkullim: 18 dhjetor, 2019

 • Thellime

  • Përgatitje për përditësimin e ardhshëm të modulit Download Pro
 • Ndreqje të metash

  • Ndreqje e një të mete, ku një buton do të kishte etiketën gabim, kur metoda parazgjedhje e dërgimit është caktuar si dorazi (Faleminderit Charles O.)

1.4.9

Datë hedhjeje Në Qarkullim: 24 nëntor, 2019

 • Enhancements
  • Add filter to change the email subject when sending a collection to a client (Thx Mohamed E.)
  • Shtim filtri për caktim të metodës parazgjedhje për ndarje me të tjerë (Faleminderit Charles O.)
  • picu s’do të prodhojë një version të “ripërmasuar” të figurës, sjellë për herë të parë me WordPress 5.3 (Faleminderit Sean T.)

1.4.8

Datë hedhjeje në qarkullim: 18 Tetor, 2019

 • Enhancements
  • Flush permalinks after collection base slug has been changed
  • Ridrejtim i automatizuar nga identifikues baze koleksioni i vjetër në të ri
  • Shtim i wpml-config.xml

1.4.7

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 13 shtator, 2019

 • Thellime

  • Përgatitje për hedhjet së afërmi në qarkullim të modulit Import and Theft Protection Pro
 • Ndreqje të metash

  • Ndreqje e një të mete nën të cilën shenja speciale te përshkrimi mund të dëmtojnë shfaqjen e koleksioneve

1.4.6

Datë hedhjeje në qarkullim: 20 gusht, 2019

 • Thellime

  • Përgatitje për version të ri të modulit Brand & Customize Pro
  • Përmirësim i pamjes nën celular, kur përdoret moduli Mark & Comment Pro
 • Ndreqje të metash

  • Ndreqje vargjesh që përndryshe s’do të mund të përktheheshin (Falënderime për Charles O.)
  • Ndreqje e një sinjalizimi PHP i cili do të shkaktonte prodhimin e një mesazhi gabimi kur miratohet një koleksion (Falënderime për Shane B.)
  • Ndreqje e një gabimi gjatë të cilit skena e miratimit do të tregonte një mesazh klienti, kur faktikisht s’kish të tillë (Falënderime për Thorsten K.)

1.4.5

Datë hedhjeje në qarkullim: 24 korrik, 2019

 • Thellime

  • Përgatitje për përditësim të modulit Theft Protection
  • Integrim i regjistrit traduttore për përditësim të vetvetishëm të përkthimeve për module Pro (Falënderime për @wearerequired)
  • Përdorim mënyre të saktë për përfshirje formulari fjalëkalimi për koleksione
 • Ndreqje të metash

  • U ndreq një e metë nën të cilën identifikuesi s’mund të ndryshohet kur koleksioni s’është ruajtur (Faleminderit Charles O.)
  • Ndreqje vargjesh që nuk përktheheshin dot

1.4.4

Datë hedhjeje në qarkullim: 24 prill, 2019

 • Thellime

  • Kur përdoret kodi i shkurtër picu_list_collections, tani e tutje mund të shtoni një mesazh për shfaqje kur nuk gjenden koleksione (Falënderime për Nicolas L.)
 • Ndreqje të metash

  • Ndreqje e një të mete nën të cilën thonjëza njëshe do të shndërroheshin gabimisht (Falënderime Charles O.)

1.4.3

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 15 prill, 2019

 • Bugfixes
  • Ndreqje e një të mete për shkak të të cilës stema nuk përditësohej dot te rregullimet Markë & Përshtatje (Faleminderit Pascal O.)

1.4.2

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 8 prill, 2019

 • Enhancements
  • Make picu compatibale with more plugins, that hijack image upload handling
  • Përgatitje për hedhjen së shpejti në qarkullim të modulit Theft Protection Pro

1.4.1

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 3 prill, 2019

 • Thellime

  • Teksti i butonit shfaq ose “Botoje”, ose “Dërgoja Klientit”, në varësi se cila metodë ndarjeje me të tjerët është përzgjedhur.
 • Ndreqje të metash

  • Koleksionet janë prapë të përdorshëm pasi botohen, por nuk janë dërguar. (Do të shkaktonte një gabim 404 në versionin 1.4.0.)
  • Ndreqje e një të mete stili për tinymce-n (Faleminderit Bastien J.)

1.4.0

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 22 Mars, 2019

 • Thellime

  • Lazy loading!
 • Ndreqje të metash

  • Ndreqje e shfaqjes lightbox në IE 11
  • Ndreqje emri të përsëdytur filtri (Flm. Christian F.)
  • Parandalo përzierjen e shtojcës Real Media Library me skenën e ngarkimit

1.3.4

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 31 janar, 2019

 • Thellime

  • Buton i ri për rihapje të një koleksioni pasi është miratuar
  • Përdorni Përpunim të Shpejtë që të caktoni gjendjen e koleksionit si skicë, të dërguar apo të miratuar
  • Tani mund të përditësoni qoftë krejt figurat, qoftë vetëm ato që përzgjidhni
 • Ndreqje të metash

  • Ndreqje e një të mete që mund të pengonte funksionimin e përsëdytjes
  • Ndreqje e numrit të figurave te përmbledhja e koleksionit

1.3.3

Datë Hedhjeje Në Qarkullim – 14 janar, 2019

 • Thellime

  • Përfshirje e kartelës my-picu.php_example për shfaqje filtrash/hook-ësh të gatshëm
  • Të dhëna diagnostikimesh tani u shfaqen vetëm përgjegjësve
 • Ndreqje të metash

  • U ndreq një e metë nën të cilën shtegu vetjak për ngarkime në picu s’caktohej dot saktë (Faleminderit Jörg S.)
  • U ndreq një e metë nën të cilën licenca Pro s’hiqej dot

1.3.2

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 22 nëntor, 2018

 • Thellime

  • Parandalim i “optimizimit” të koleksioneve picu nga Autoptimize
 • Ndreqje të metash

  • U ndreq një e metë, nën të cilën koleksionet s’ngarkoheshin dot në IE
  • U ndreq një e metë nën të cilën koleksionet s’dërgoheshin dot në IE
  • U ndreq një e metë nën të cilën tejtëdhëna figurash mund të shkaktonin mosngarkim të koleksioneve
  • U ndreq një e metë nën të cilën kod i harruar pas shfaqej në UI (Doh!)

1.3.1

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 8 nëntor, 2018

 • Thellime

  • Shtim i një filtri të ri për të çaktivizuar identifikues URL të rastësishëm
  • Ju paraqesim picu Pro-n
  • Përditësim i skenës së mirëseardhjes dhe asaj mbi picu Pro
  • Përditësim i emrit të shtojcës dhe i lëndës së readme-it
 • Ndreqje të metash

  • U ndreq një e metë nën të cilën figura picu shfaqeshin te Mediateka (Faleminderit David G.)
  • U ndreq një e metë nën të cilën figurat te lightbox-i zgjateshin tej madhësisë natyrale
  • U ndreq një e metë e vockël që sillte një njoftim PHP
  • U ndreqën të meta të vogla që lidhen me modulin Shënoni & Komentoni

1.3.0

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 25 shtator, 2018

 • Thellime

  • Koleksionet tani kryejnë vetëruajtje!
  • Skena tabelë tani është parazgjedhja, kur shihen koleksione të miratuar te Përgjegjës WordPress-i
  • Parapërgatitje për hedhjen e pritshme në qarkullim të shtesës Shënim & Komentim
  • Çaktivizim i Gutenberg-ut për koleksione picu (deri sa të jetë gati)
  • Heqje vetvetiu e koleksioneve picu nga harta xml sajtesh të prodhuara nga shtojca SEO Framework
  • Heqje vetvetiu e kuadrateve meta të shtojcave SEO Framework dhe Yoast nga skena e përpunimit të koleksionit
  • Çaktivizim i “përgjegjësit të burimeve” të shtojcës NextGen Gallery që shkaktonte probleme teksa shihen koleksione picu
 • Ndreqje të metash

  • Ndreqje e mekanizmit të kërkimit te mediateka sipas emrash kartelash

1.2.1

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 4 nëntor, 2017

 • Thellime

  • Shtim numri figure te skena e lightbox-it
  • Shtim filtri që ju lejon të ujdisni për email-e picu adresën email dërguese
 • Ndreqje të metash

  • Ndreqje e një të mete që mund të pengonte funksionimin e përsëdytjes
  • Ndreqje kodimi për përkthimet

1.2.0

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 25 korrik, 2017

 • Thellime

  • Shtim kodi të shkurtër [picu_list_collections] për shfaqjen e një liste koleksionesh
  • Përditësim i faqes së shtesave
  • Përgatitjet përfundimtare për hedhjen në qarkullim të shtesës Shkarkime
 • Ndreqje të metash

  • Përmirësim i funksionimit të lightbox-it për koleksione të mëdha

1.1.1

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 26 maj, 2017

 • Thellime

  • Kopjim në të papastër i emrave të kartelave, me një klikim!
  • Shtim URL-je blogu dhe teme aktive te faqja jonë e diagnostikimeve
  • Përgatitjet përfundimtare për hedhjen në qarkullim të shtojcës Mundësi Përzgjedhjeje
 • Ndreqje të metash

  • Heqje e një të mete që pengon përsëdytjen e disa koleksioneve

1.1.0

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 14 prill, 2017

 • Enhancements
  • Add possibility to filter selected/unselected images in the front end
  • Shtim i një shtylle të re te skena e përmbledhjes mbi koleksionin, që shfaq sa figura janë përzgjedhur
  • Madhësia e re parazgjedhje e figurave tani është 3000px gjerësi (deri sot qe 1024px)
  • Përimtime të vockla dizajni
  • Shtim filtri për identifikues koleksionesh picu
  • Gjedhet JS tanimë do të funksionojnë me etiketa aktive PHP në stil asp
  • Faqe bashkëngjitjesh për figura picu nuk do të shfaqen te harta xml sajtesh krijuar nga Yoast, faqet e bashkëngitjeve do të kryejnë ridrejtim te faqja hyrëse
  • Përgatitje për hedhjen e pritshme në qarkullim të shtojcës Mundësi Përzgjedhjeje

1.0.0

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 9 dhjetor, 2016

 • Enhancements
  • Revised notification system with more meaningful notices when saving and sending collections
  • Më tepër përgatitje për hedhje të pritshme në qarkullim të shtojcave
  • Meqë llafosemi për shtojca: Hidhini një sy https://picu.io/add-ons për dy shtojcat e parë!

0.9.5

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 11 tetor, 2016
* Zgjerime
* Përgatitje për hedhje të pritshme në qarkullim të shtojcave

 • Bugfixes
  • Removes an embarrassing bug which added “test: ” before email subjects

0.9.4

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 16 Gusht, 2016

 • Enhancements
  • You can now duplicate collections
  • Përditësim i mënyrës se si dërgon email-et picu
  • Pengim i shfaqjes së koleksioneve picu të harta xml sajtesh krijuar nga Yoast SEO
  • Më tepër përgatitje për hedhje të pritshme në qarkullim të shtojcave

0.9.3

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 7 qershor, 2016

 • Enhancements
  • Add rudimentary print css
  • Shtim nën rregullimet e një faqe me të dhëna diagnostikimesh
  • picu tani e tutje mund të përkthehet nga cilido, përmes https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/picu
  • Përditësim i faqes së Shtesave
  • Përgatitje për hedhje të pritshme në qarkullim të shtojcave

0.9.2

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 21 prill, 2016

 • Thellime

  • Shtim i filtrit për ndryshim të ndarësit parazgjedhje të emrave të kartelave, për hollësi shihni FAQ për picu-n
  • Shtim i përkthimit në finlandisht (Faleminderit Rami & Tom)
 • Ndreqje të metash

  • Bërje e picu-t të përputhshëm me (disa) shtojca fshehtine

0.9.1

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 12 mars, 2016

 • Enhancements
  • Redirect clients to the homepage after they submitted their selection
  • Sendërtim i një hook-u për ndryshim mesazhi email parazgjedhje
  • Zgjerim i lehtë i stilizimit

0.9.0

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 22 janar, 2016

 • Enhancements
  • picu now (officially) supports password protection for collections
  • U shtua një kuadrat dialogësh kur provohet të përpunohet një koleksion që i është dërguar tashmë klientit
  • Shtim te pjesa e dukshme e një treguesi ngarkimesh kur ruhen/dërgohen koleksione
  • Mjaft zgjerime të lehta stilizimi

0.8.2

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 29 dhjetor, 2015

 • Thellime

  • U shtuan etiketa të reja për Llojin tonë Vetjak të Postimeve “Koleksione” (WordPress 4.4+)
  • U shtua një filtër i ri për përshtatje përmes Shtesash
 • Ndreqje të metash

  • U ndreq një përplasje me disa skena përgjegjësi, kur $current_screen s’është i caktuar

0.8.1

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 9 dhjetor, 2015

 • Thellime

  • U shtua mbulim për figura reaguese native (WordPress 4.4+)
  • U përditësuan përkthimet Gjermanisht
 • Ndreqje të metash

  • U ndreq një gabim shfaqjesh te pjesa e pasme, për WP 4.4+

0.8.0

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 25 nëntor, 2015

 • Thellime

  • Rikonceptim tërësor i UI-t për pjesën e pasme!
  • U shtua aftësia për të tjera mundësi mbi ndarjet me të tjerët (në vend se email-in)
  • U risistemuan disa kartela në prapaskenë
 • Ndreqje të metash

  • U ndreq madhësia e miniatura te pjesa e pasme, pas ngarkimit
  • U ndreq një e metë te skena e mirëseardhjes
  • U ndreq gjerësia e kuadrateve të Shtesave për ekrane të mëdhenj

0.7.5

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 29 tetor, 2015

 • Thellime

  • Përditësim përkthimesh
  • U shtua funksion licencimi për shtesat picu
 • Ndreqje të metash

  • U ndreq një e metë nën të cilën një koleksion nuk do të shfaqej si duhet
  • U ndreq një e metë nën të cilën lënda e email-eve nuk formatohej si duhet

0.7.4

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 23 tetor, 2015

 • Thellime

  • Shfaqje e kufirit maksimal të madhësisë së kartelave për ngarkime figurash
  • Email-et në format HTML tanimë dërgohen si parazgjedhje (mund të çaktivizohet që nga Rregullimet)
  • U shtuan disa përkthime që mungonin
  • Shtim hook-ësh vetjake dhe edhe ca përgatitje të vockla për shtesat picu
 • Ndreqje të metash

  • Shtim i kalimit nën version i kartelave js/css për të garantuar që ngarkohen kartelat e duhura, pavarësisht se ç’ndodh në fshehtinë
  • U ndreqën disa të meta shfaqjeje në IE

0.7.3

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 7 tetor, 2015

 • Enhancements
  • HTML email notifications
  • U përmirësua përputhshmëria me shtojca të tjera
  • U shtuan gjëra të tjera nën kapak, për t’u përgatitur për përditësime dhe hedhje në qarkullim në të ardhmen të shtesave të picu-t

0.7.2

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 12 shtator, 2015

 • Thellime

  • Shtim i një skene të re listë dhe filtër për parje në pjesën e pasme të figurave të miratuara
  • Shtim miniaturash paraparje te rregullimet e temës
  • U shtuan hook-e filtrash te gjedhe, koleksione, modele & skena bazë
 • Ndreqje të metash

  • Heqje titujsh të dyfishtë për faqe përgjegjësi

0.7.1

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 7 shtator, 2015

 • Thellime

  • Shtim i adresës email të fotografit si CC te email-e për klientin
 • Ndreqje të metash

  • U ndreqën email-et e ripohimit për fotografin, kur është miratuar një koleksion
  • U ndreq një e metë nën të cilën figurat shfaqeshin në radhitje të gabuar
  • U ndreq një e metë nën të cilën njoftimet për përgjegjësin shfaqeshin në vende të gabuara
  • U ndreq mbrojtje fjalëkalimesh për koleksionet
  • U ndreq rutina e çinstalimit për instalime shumësajtësh

0.7.0

Datë Hedhjeje Në Qarkullim: 1 shtator, 2015

 • Hedhja e parë në qarkullim (beta publike) te depoja WordPress.org.