Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

Cherry Search

Përshkrim

Me këtë shtojcë do të jeni në gjendje të shtoni aftësi të thelluara kërkimi brenda sajtit tuaj WordPress. Është shumëgjuhësh, dhe është plotësisht i përputhshëm me tema WooCommerce, kështu që mund të thelloni sajtin tuaj eTregti me shtysë të fuqishme kërkimesh.
Shtojca bazohet në AJAX, që do të thotë se përfundimet do të shfaqen në mënyrë dinamike. Vizitorët tuaj do të shohin menjëherë jo vetëm titujt përfundimeve të kërkimit të gjetura, por edhe paraparje figurash në to, autor, datë dhe tejtëdhëna të tjera.

Dokumentim në internet

Depo Github

Sajti i shtojcës

Ndarje arbitrare

Rregullime Shtojce

Sapo shtojca të instalohet, mund të shihni një buton Cherry Search te anështylla djathtas e panelit tuaj për përgjegjësin:

Rregullimet Kryesore

Këtu mund të gjeni rregullimet kryesore të shtojcës:

 • Zëvendëso formularin standard të kërkimeve. – Kjo mundësi ju lejon të zëvendësoni në sajtin tuaj krejt formularët standard të kërkimit.
 • Ikonë Butoni Kërkimesh – Kjo mundësi cakton ikonën e butonit të kërkimeve.
 • Tekst Butoni Kërkimesh – Kjo mundësi cakton tekstin e butonit të kërkimeve.
 • Tekst fillimi. – Kjo mundësi cakton tekstin që shfaqet te fusha e kërkimit sapo hapet kërkimi.

Rregullime për Përfundime Kërkimi

 • Kërkoni te – Mund të përzgjidhni burime të caktuara kërkimi. Nëse nuk përzgjidhet gjë, kërkimi do të kryhet në krejt sajtin.
 • Përjashtoni kategori nga përfundime kërkimi. – Kjo mundësi lejon caktim kategorish për të cilat nuk do të bëhet kërkim.
 • Përjashtoni etiketa nga përfundime kërkimi. – Kjo mundësi lejon të caktohen etiketa për të cilat nuk do të bëhet kërkim.
 • Përjashtoni lloje postimesh nga përfundime kërkimi – Kjo mundësi lejon të caktohen llojesh postimi për të cilët nuk do të bëhet kërkim.
 • Numër përfundimesh që shfaqen në një instancë të vetme kërkimesh. -Kjo mundësi ju lejon të kufizoni numrin e përfundimeve që shfaqen. Nëse numri gjithsej i përfundimeve e tejkalon kufirin e caktuar, do të shfaqet butoni “ngarko më tepër”.
 • Renditi përfundimet e kërkimit sipas – renditini përfundimet e kërkimit sipas një kushti të caktuar
 • Filtroji përfundimet sipas – filtrojini përfundimet në rend rritës ose zbritës

Rregullime Pamore

 • Shfaqni tituj postimesh – shfaqni/fshihni tituj postimesh
 • Numër fjalësh postimi – përcaktoni numër fjalësh të postimit
 • Shfaq autorë postimesh – shfaqni/fshihni autorë postimesh
 • Parashtesë para emrit të autorit – përcaktoni parashtesën që do të shfaqet para emrit të autorit
 • Shfaq miniatura postimesh – shfaqni/fshini miniatura postimesh
 • Aktivizoni rrëshqitje për lista hapmbyll – aktivizoni/çaktivizoni rrëshqitje për lista hapmbyll përfundimesh kërkimi
 • Lartësi liste hapmbyll – përcakton lartësinë e listës hapmbyll
 • “View more” button text – shtoni tekst për butonin “Shihni më tepër”

Njoftime

 • Negative search results – tekst që do të shfaqet nëse s’gjendet gjë
 • Technical error – tekst që do të shfaqet në rast gabimi teknik

Për zhvillues

Gjedhe

Shtojca përmban gjedhe që mund të rishkruhen te tema. Për këtë, duhet të krijoni një dosje gjedhesh në katalogun rrënjë të temës. Te dosja e gjedheve, krijoni një cherry-search.

Listë gjedhesh:

 • Ssearch-form – gjedhe formulari kërkimi
 • Ssearch-form-input – gjedhe dhënie termi kërkimi te formular kërkimi
 • Ssearch-form-submit – gjedhe butoni parashtrimi formulari kërkimi
 • Ssearch-form-results-item – gjedhe e elementit që shfaqet te përfundimet e kërkimit
 • Ssearch-form-results-list – gjedhe liste hapmbyll përfundimesh kërkimi

Nëse dëshironi të ndryshoni llojin e shfaqjes së përfundimeve të kërkimit, lypset të kopjoni kartelën search-form-results-item.tmpl te dosja e temës.

Shembull: theme_name / templates / cherry-search / search-form-results-item.tmpl

Makro

%%INPUT%% – Përgjigjet me lëndën e gjedhes search-form-input

%%SUBMIT%% – Përgjigjet me lëndën e gjedhes search-form-submit

%%RESULTS_LIST%% – Përgjigjet me lëndën e gjedhes search-form-results-list.

%%SPINNER%% – Përmban strukturën HTML të ngarkuesit

Makroja funksionon me filtrat:

 • cherry_search_spinner_holder – përmban shprehjen HTML të mbështjellëses së ngarkuesit
 • cherry_search_spinner – përmban shprehjen HTML të ngarkuesit

%%ICON%% – Përgjigjet me vlerën e mundësisë Rregullime Kryesore; Ikonë Butoni Kërkimi

%%SUBMIT_TEXT%% – Përgjigjet me vlerën e mundësisë Rregullime Kryesore; Tekst Butoni Kërkimi

%%THUMBNAIL%% – Përmban miniaturë postimit. Nëse postimi s’ka miniaturë, përgjigja do të jetë një varg i zbrazët

$$ACTION$$ – Makroja përmban lidhje te formularë veprimi

$$LINK$$ – Përmban lidhjen e postimit

$$TITLE$$ – Përmban titullin e postimit

$$CONTENT$$ – Përmban pjesë nga postimi

$$AUTHOR$$ – Përmban autorin e postimit

$$READER_TEXT$$ – Përmban tekstin “Kërkoni për:”

Makroja funksionon me filtrin cherry_search_reader_text

$$PLACEHOLDER$$ – Ju jep vlerën e mundësisë Rregullime Kryesore -> Tekst fillimi

$$WRAPPER_CLASS$$ – Përgjigjet me klasën e mbështjellësit të formularit të kërkimeve. Si parazgjedhje, e zbrazët. Nëse shtojca Woocommerce është aktive, makroja përmban klasën wc-search-form.

Makroja funksionon me filtrin cherry_search_wrapper_class

$$FORM_CLASS$$ – Makroja përgjigjet me klasë formulari kërkimesh. Si parazgjedhje, e zbrazët. Nëse shtojca Woocommerce është aktive, makroja përmban klasën woocommerce-product-search.

Makroja funksionon me filtrin cherry_search_form_class

$$INPUT_ID$$ – Makorja përgjigjet me ID-në e fushës së formularit të kërkimit. Si parazgjedhje, e zbrazët. Nëse shtojca Woocommerce është aktive, makroja përmban klasën id=”woocommerce-product-search-field.

Makroja funksionon me filtrin cherry_search_input_id

$$SETTINGS$$ – Makroja përgjigjet me rregullime termash kërkimi për një formular kërkimesh të dhënë.

Makroja funksionon me cherry_search_query_settings

Filtra

cherry_search_button_icon – Lejon të ndryshohet grupi i ikonave, të cilin doni të përdoret për butona kërkimi.

 • Lloj – varg
 • Si parazgjedhje:

Filtri përmban një varg me vlerat vijuese:

 • Titull grupi ikonash
 • Shteg për te kartelë css me ikona
 • CSS ikone parashtese CSS (në u dashtë)

cherry_search_limit_content_word – Lejon të ndryshohet vlera parazgjedhje e gjatësisë së fjalës për elementë kërkimi.

 • Lloj – number
 • Si parazgjedhje: 50

cherry_search_reader_text – Lejon të ndryshohet teksti për Kërkoni për:.

 • Lloj – string

cherry_search_icon_prefix – Filtri përcakton të shtohet apo jo një klasë parashtesash te shkronjat e ikonave. Për shembull te font-awesome – fa fa-search font

 • Lloj – bool
 • Si parazgjedhje: true

cherry_search_icon – Filtri lejon të ndryshohet mbështjellja HTML e ikonës së butonit të kërkimit.

 • Lloj – string
 • Si parazgjedhje: <span class="cherry-search__icon %s"></span>

cherry_search_submite_text – Filtri lejon të ndryshohet mbështjellja HTML e tekstit të butonit të kërkimit.

 • Lloj – string
 • Si parazgjedhje: <span class="cherry-search__submite_text">%s</span>

cherry_search_spinner_holder – Filtri lejon të ndryshohet mbështjellja HTML e ngarkuesit.

 • Lloj – string
 • Si parazgjedhje: <div class="cherry-search__spinner_holder">%s</div>

cherry_search_spinner – Filtri lejon të ndryshohet mbështjellja HTML e ngarkuesit.

 • Lloj – string
 • Si parazgjedhje: <div class="cherry-search__spinner"><div class="rect1"></div><div class="rect2"></div><div class="rect3"></div><div class="rect4"></div><div class="rect5"></div></div>

cherry_search_thumbnail_html – Filtri lejon të ndryshohet mbështjellja HTML e miniaturës së postimit.

 • Lloj – string
 • Si parazgjedhje: <span class="cherry-search__item-thumbnail">%s</span>

cherry_search_author_html – Filtri lejon të ndryshohet mbështjellja HTML e emrit të autorit.

 • Lloj – string
 • Si parazgjedhje: <span>%1$s </span> <em>%2$s</em>

cherry_search_more_button_html – Filtri lejon të ndryshohet teksti HTML i butonit Më tepë. Teksti i butonit rregullohet te mundësia Rregullime pamore -> tekst butoni “Shfaq më tepër”.

 • Lloj – string
 • Si parazgjedhje: <li class="cherry-search__more-button">%s</li>

cherry_search_wrapper_class – Filtri lejon shtim ose zëvendësim klase të re te mbështjellët formulari kërkimesh.

 • Lloj – string
 • Si parazgjedhje: ( Nëse WooCommerce është aktive “wc-search-form” përdoret si parazgjedhje )

cherry_search_form_class – Filtri ju lejon të shtoni ose zëvendësoni klasë të re te formulari i kërkimeve.

 • Lloj – string
 • Si parazgjedhje: ( Nëse WooCommerce është aktive “woocommerce-product-search” përdoret si parazgjedhje )

cherry_search_input_id – Filtri ju lejon të ndryshoni ose shtoni ID të re te fusha për futje termash kërkimi.

 • Lloj – string
 • Si parazgjedhje: ( Nëse WooCommerce është aktive, “id=”woocommerce-product-search-field” përdoret si parazgjedhje)

cherry_search_query_settings – Filtri ju lejon të ndryshoni rregullime termi kërkimesh.

 • Lloj – string

Foto ekrani

 • Formular Cherry Search në anështyllë.
 • Formular Cherry Search në faqe.
 • Rregullimet kryesore të shtojcës.
 • Rregullime shtojce për përfundime kërkimi.
 • Kod i shkurtër formulari kërkimesh.

Instalim

 1. Ngarkojeni dosjen cherry-testi te drejtoria /wp-content/plugins/, ose instalojeni shtojcën drejt e përmes skenës së shtojcave te WordPress-i.
 2. Aktivizojeni shtojcën përmes menusë ‘Shtojca’ te WordPress-i.
 3. Që të formësoni shtojcën, përdorni skenën Cherry Search->Rregullime

Dokumentim në internet

FAQ

Si të përdoret?

Ka disa rrugë për aktivizimin e shtojcës në sajtin tuaj. Mundeni:

 1. Aktivizoni mundësinë “Zëvendëso kërkim standard” te pulti juaj
 2. Ose të futni kod të shkurtër [cherry_search_form] te cilido element i skemës
 3. Ose të futni kodin vijues PHP te kartelat e nevojshme në sajtin tuaj:

Shqyrtime

25 Nëntor, 2018
Your plugin is what we've been looking for for a long time. It's very complex and it does its job. I do not know if he misses something, but I personally did not find it at the moment.
14 Shtator, 2018
The plugin looks great. But there is no option to sort by "relevance", therefore it will bring ANY post/page that has the word you are looking for, but without being relevant to the user. Let's say you have a post that its title is "wordpress search", and then you link to this post from another page that says "wordpress search click here"... ... to this plugin both will be equally important and will show the latest one instead of the one with the title.
24 Gusht, 2018
If you go in with open eyes, there's little to complain about. It just works and the settings panel has a good UI. There are still some things to wish for, instead of making a list I'm just going to say this: Let this one be reborn as "JETsearch", add an Elementor Search Widget and have it prosper in the excellent Crocoblock Service. Cheers 😉
21 Shkurt, 2018
Seems to ignore two or more word search strings, returning dumb listings of whole posts that might contain any one of them, that the user then has to read right through to even find. Really this 'search' tool seems to be no more than a gimmick, and it brings the user no closer to any content relevant to their need. For this to be useful it would need to behave much like google search does, displaying snippets in context from any relevant posts, with the full search string highlighted
24 Dhjetor, 2017
I selected some categories to exclude from search but those didn’t excluded , it looks like plugin have a bug preventing excluding categories, and the author doesn't eve care for this issue, I wrote about it about 3 weeks ago and no response.
Lexojini krejt 8 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Cherry Search” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Cherry Search” është përkthyer në 2 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Cherry Search” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Shënime ndryshimesh

1.0.0

 • Hedhja fillestare në qarkullim

1.1.0

U shtua :

 • Përputhshmëri me WooCommerce
 • Kod i shkurtër për fushë kërkimesh
 • Makro
  • $$WRAPPER_CLASS$$
  • $$FORM_CLASS$$
  • $$INPUT_ID$$
  • $$SETTINGS$$
 • Filtra
  • cherry_search_wrapper_class
  • cherry_search_form_class
  • cherry_search_input_id
  • cherry_search_query_settings

U ndreq :

 • Problem WooCommerce në faqen e produktit.

1.1.1

U ndreq :

 • U ndreq një gabim PHP te faqja e kërkimit.

1.1.2

 • U ndreqën të meta.

1.1.3

 • U ndreqën të meta.

1.1.4

 • U ndreqën të meta.

1.1.5

 • U ndreqën të meta.
 • Përditësim Platforme Cherry.