Kjo shtojcë s’është testuar me 3 hedhjet e rëndësishme të fundit në qarkullim të WordPress-it. Mund të mos e mirëmbajnë më, ose mundet të mos mbulohet më, dhe mund të ketë probleme përputhshmërie, kur përdoret me versione më të freskët të WordPress-it.

HyToLat

Përshkrim

The plugin is based on the Rus-To-Lat by Anton Skorobogatov

Converts Armenian characters in post,page and term links to Latin characters. Very useful for Armenian-speaking users of WordPress.
You can use this plugin for creating human-readable links.

Конвертирует Армянские символы в ссылках записей, страниц и меток в Латинские символы. Очень полезен для Армяно-говорящих пользователей WordPress.
Вы можете использовать данный плагин для создания человеко-понятных ссылок.

Փոխարինում է Հայկական նիշերին գրառումների, էջերի և պիտակների(թեգերի) հղումների մեջ լատինական նիշերով։ Շատ օգտակար է հայախոս WordPress օգտագործողների համար։
Դուք կարող եք օգտագործել այս պլագինը մարդուն հասկանալի հղումների ստեղծման համար։

Instalim

  1. Upload hytolat folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Shqyrtime

28 Mars, 2018
спасибо тебе за это. он хороший плагин для меня обновил бы – ну что живой еще а так хорошо и советую
Lexojini krejt 2 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“HyToLat” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

Regjistër ndryshimesh

0.1

  • Initial release