Mbrojtje nga mesazhe të padëshiruar, AntiSpam, FireWall nga CleanTalk

Përshkrim

No CAPTCHA, no questions, no animal counting, no puzzles, no math and no spam bots. Universal AntiSpam plugin.

Veçori AntiSpam

 1. Ndal komente spam.
 2. Ndal regjistrime spam.
 3. Ndal email-e kontakti spam.
 4. Ndal porosi spam.
 5. Ndal rezervime spam.
 6. Ndal pajtime regjistrime spam.
 7. Ndal pyetësorë dhe anketime të padëshiruar.
 8. Ndal mesazhe të padëshiruar në widget-e.
 9. Ndal të padëshiruara te WooCommerce-i.
 10. Kontrollon dhe heq komente ekzistuese spam dhe përdorues spam.
 11. E përputhshme me përdorues dhe pajisje celulare.
 12. E përputhshme me direktivën Rregullore e Përgjithshme Mbrojtjeje të Dhënash (GDPR) (BE).
 13. Verifikim i atypëratyshëm i email-it. Është apo Jo i njëmendtë email-i.
 14. Bllokim email-esh njëpërdorimsh & të përkohshëm.
 15. Pa Spam – Pa Ndëshkime Nga Google. Jepini një hov SEO-s tuaj.
 16. Anti-Spam & FireWall i përshtatshëm për celularë.
 17. Ndal mesazhe të padëshiruar në Formularë Kërkimi.
 18. Disable comments.
 19. Spam FireWall: Anti-Flood
 20. Spam FireWall: Anti-Crawler
 21. Hide «Website» field for comments
 22. Block messages by languages, countries, networks.
 23. Email Address Encoder

Provë falas, mandej $12 në vit

CleanTalk is an anti-spam plugin which works with the premium Cloud Anti-Spam service cleantalk.org. This plugin as a service https://developer.wordpress.org/plugins/wordpress-org/detailed-plugin-guidelines/#6-software-as-a-service-is-permitted

Shqyrtime publike

CleanTalk – Shërbim Anti-Spam Me Bazë Në Re, Për Ta Mbajtur Sajtin Tuaj Larg Robotësh.
NewsWatch Review.

Using CleanTalk on WPLift was a great test as we receive huge amounts of spam.
Oliver Dale, WPLift.com.

I know you have heard of a number of anti-spam plugins. But you must know, the cloud-based ones are the best regarding detection rate. They compare all the content in forms with their own algorithm to find out the legibility.
www.techwibe.com

Merita thelbësore e CleanTalk-ut për mua s’është thjeshtë effikasiteti i shtojcës. Është fakti që CleanTalk funksionon në prapaskenë. Nuk i bën përdoruesit të kalojnë nëpër kontrolle për të parashtuar një koment apo për të plotësuar një formular.
www.kevinmuldoon.com

Mbrojtje antispam për komentet

Native spam protection for WordPress, JetPack comments and any other comment plugins. The plugin moves spam comments to SPAM folder or you can set the option to ban spam comments silently. You can also enable the option in the plugin settings to auto-delete comments from SPAM folder.

Filtër regjistrimesh robotësh mesazhesh të padëshiruar

Spam filter for contact forms

Contact Form by WPForms spam filter

Plugin extends Contact Form by WPForms to provide spam protection. It filters spam submissions for each type of forms – simple contact form, marketing form, request a quote and etc.

Elementor Website Builder filter

Plugin extends spam protection for Elementor Website Builder. It filters spam submisssions and tested for contact form type.

Gravity forms spam filter

Plugin extends spam protection for Gravity forms. It filters spam submisssions for any type of forms.

Formidable Form Builder spam filter

Plugin extends spam protection for Formidable Form Builder. It filters spam submisssions for any type of forms – Contact Form, Survey & Quiz Forms.

Contact Form 7 spam filter

Plugin extends spam protection for Contact Form 7 (CF7). It can be used with any other third-party spam filters.
How to protect your Contact Form 7 using CleanTalk Anti-Spam plugin

Ninja forms contact form spam filter

Filtër spam-i për WooCommerce

Anti-spam by CleanTalk filters spam registrations and spam reviews for WooCommerce. The plugin is fully compatible with WooCommerce 2.1 and higher.

Filtër antispam për buletine

Filtër mesazhesh të padëshiruar për formularë kontakti të temave

The plugin blocks spam emails via any theme (built-in ones included) contact forms. The plugin filters spam emails silently (without any error notices on WordPress frontend) in AJAX forms as well.

Filtër mesazhesh të padëshiruar për bbPress

Mbrojtje kundër spam-it për gjithçka bbPress: kredenciale hyrjesh, regjistrime, forume, subjekte dhe përgjigje.

Filtra të tjerë mesazhesh të padëshiruar

 • Faqe Mbërritje WordPress.
 • WP User Frontend, UserPro.
 • Any WordPress form (checkbox ‘Custom contact forms’).
 • Any submission to the site (checkbox ‘Check all POST data’)

E përputhshme me shtojca fshehtine WordPress

Kontrolloni komente ekzistuese për spam. Heqje masive komentesh spam. Spastrues komentesh spam

With the help of anti-spam by CleanTalk you can inspect through existing comments to find and quickly delete spam comments at once. To use this function, go to WP Console -> Comments -> Find spam comments.

Kontrolloni përdorues ekzistues për spam. Heqje masive llogarish spam. Spastrues përdoruesish spam

Me ndihmën anti-spam nga CleanTalk mund të vëzhgoni përmes llogarish ekzistuese që të gjeni dhe të fshini kollaj dhe menjëherë përdorues që dërgojnë spam. Për përdorimin e këtij funksioni, kaloni te WP Console -> Përdorues -> Kontrollo për spam. Mundeni edhe të eksportoni në format CVS një listë përdoruesish spam.

Bllokim përdoruesish sipas vendesh

Automatically block comments and registrations from the countries you have set a ban for. This option is useful in cases of manual spam protection and for protection enhancement. If your site is not intended for international audience and you do not expect comments/users from other countries.

Blocking comments by “stop words”

Mund të bllokoni komente që përmbajnë “fjalë të ndaluara” për të thelluar mbrojtjen nga spam-i dhe mesazhe mesazhe me fjalë të ndyra. Mund të shtoni fjalë ose togfjalësha të caktuar.

Private black lists for anti-spam service

Bllokoni automatikisht komente dhe regjistrime prej listës tuaj private të bllokimeve
adresash IP-sh/email-esh. Kjo mundësi ndihmon të forcohet mbrojtja anti-spam kundër një mesazhi të padëshiruar ose të bllokohen komente të padëshiruar prej përdoruesish. Mund të shtoni te lista juaj personale e bllokimeve jo vetëm adresa të caktuara IP, por edhe nënrrjete veçmas.

Private black list for Spam FireWall

Ju lejon të shtoni te Spam FireWall adresa IP individuale dhe nënrrjete.
Bllokon sulme spam prej adresash IP që s’janë përfshirë ende në bazën e të dhënave të SFW-së. Kjo mundësi mund të ndihmojë në bllokim sulmesh HTTP/HTTPS DDoS, SQL, sulme për hyrje me zor dhe çfarëdo tjetër të kryer përmes HTTP/HTTPS. Mund të shtoni te lista juaj personale e bllokimeve jo vetëm adresa të caktuara IP, por edhe nënrrjete veçmas.

Hide «Website» field for comments

This option hides the «Website» field from standard WordPress comments forms. After that spammers won’t be able to send spam links using «Website» field in the bottom of the comments form.
This option is disabled by default and can be enabled in plugin Settings in your WordPress dashboard.

Low false/positive rate

This plugin uses multiple anti-spam tests to filter spam bots having as low false/positive rate as possible. Multiple anti-spam tests help to avoid false/positive blocks of the real website visitors even if one of the tests failed.

Sa efektiv është CleanTalk-u?

Bllokimi me saktësi i spam-it s’është gjë e lehtë, por CleanTalk-u ka dëshmuar një shkallë shumë të ulët sinjalizimesh të rreme. Ja një statistikë faktike mbi sinjalizime të rreme për krejt klientët.

 • Regjistrime – 0.004%
 • Komente – 0.004%
 • Formularë kontakti – 0.006%
 • Porosi (WooCommerce) – 0.016%
 • Site search – 0.001%

Statistika u përllogarit më 28 gusht, 2020, për 2.5 milion kërkesa.

Si e përmirëson CleanTalk SEO-n për sajtin tuaj?

Pra, e dini tashmë se shpejtësia e sajtit ka ndikim të drejtpërdrejtë në SEO.

CleanTalk works faster than most of the other anti-spam plugins. It is common knowledge that the faster your site loads, the better your customer experience is, the better your SEO will be, and the better your site will convert. Speed is becoming increasingly important in SEO, conversion and user experience. Today, site speed is one of the most important ranking factors on Google. A site that loads slowly will lose visitors and potential revenue.

There are different ways of improving your site’s loading performance. One important parameter for site performance is to install well-developed plugins from a reputable source.

Among anti-spam plugins CleanTalk AntiSpam is one of the fastest. Despite the
large plugin functionality, the developers have optimized the performance of
the plugin so that AntiSpam by CleanTalk is faster than most analogs. This contributes to the cloud service architecture, as all calculations take place in the cloud, not on the server, the server receives the finished result for further action.

https://s.w.org/plugins/cleantalk-spam-protect/screenshot-5.png?r=1288723

Si funksionon CleanTalk-u?

 • Vizitori shkruan një koment ose regjistrohet
 • Anti-Spam by CleanTalk plugin sends action parameters into the CleanTalk cloud
 • Shërbimi analizon parametrat
 • If this is a visitor, the comment will be published. If it’s a spam bot, then CleanTalk blocks this comment or registration.
 • Parameters are written to the spam log which can be viewed in the service Dashboard.

CleanTalk team has been developing a cloud antispam system for five years and has created a truly reliable anti-spam service designed for you to guarantee
your safety.

Regjistër sulmesh për të padëshiruar

Service CleanTalk (this plugin is a client application for CleanTalk anti-spam service) records all filtered comments, registration and other spam attacks in the “Log of spam attacks” and stores the data in the log for up to 45 days. Using the log, you can ensure reliable protection of your website from spam and no false/positive filtering.

Spam FireWall

CleanTalk has an advanced option “Spam FireWall”. Spam FireWall allows blocking the most active spam bots before they get access to your website. It prevents spam bots from loading website pages so your web server doesn’t have to perform all scripts on these pages. Also it prevents scanning of pages of the website by spam bots. Therefore Spam FireWall significantly reduces the load on your web server. Spam FireWall also makes CleanTalk the two-step protection from spam bots. Spam FireWall is the first step and it blocks the most active spam bots. CleanTalk Anti-Spam is the second step and checks all other requests on the website in the moment of submitting comments/registers etc.

Spam FireWall është plotësisht i përputhshëm me shërbimet më popullore VPN.
Gjithashtu, Spam FireWall mbulon krejt motorët e kërkimi, si Google, Bing, Yahoo, Baidu, MSN, Yandex, etj.

Si funksionon Spam FireWall-i?

 • Vizitori hyn në sajtin tuaj.
 • HTTP request data are being checked in the nearly 5.8 million of the identified spam bot IPs.
 • If it is an active spam bot, the bot gets a blank page, if it is a visitor then he receives a normal page. This process is completely transparent for the visitors.

All the CleanTalk Spam FireWall activity is being logged in the process of filtering.

Mbrojtje DDoS nga Spam FireWall

Spam FireWall-i mund të zbusë rrezikun nga sulme HTTP/HTTPS DDoS. Kur një agresor bën kërkesa GET për të sulmuar sajtin tuaj, Spam FireWall-i bllokon krejt kërkesat pre adresash IP të këqija. Sajti juaj i jep agresorit një faqe speciale me përshkrimin e zmbrapsjes së sulmit DDoS, në vend se faqe sajti. Në këtë mënyrë Spam FireWall-i ndihmon të ulet përdorimi i CPU-së në shërbyesin tuaj.

Spam FireWall: Anti-Flood & Anti-Crawler

Spam FireWall: Anti-Flood and Anti-Crawler options are intended for blocking unwanted bots, content parsing, shop goods prices parsing or aggressive website scanning bots. Learn more https://cleantalk.org/help/anti-flood-and-anti-crawler

No spam comments, no spam registrations, no spam contact emails, no spam trackbacks. CAPTCHA-free anti-spam for WordPress

Spam is one of the most irritating things. Spam rates are increasing every year and conventional anti-spam can no longer handle all spam bots. CleanTalk prevents and automatically blocks spam. You’ll be surprised how effective CleanTalk is in protecting from spam.

Info mbi shtojcën AntiSpam

CleanTalk is an all-in-one antispam solution for WordPress that protects login, comment, contact and WooCommerce forms at once. You don’t need to install separate antispam plugins for each form. It allows your blog to work faster and save resources. After installation you will forget about spam; your CleanTalk plugin will do all the work. You won’t have to deal with spam as CleanTalk does this for you automatically.

CleanTalk is a transparent antispam tool, we provide detailed stats of all incoming comments and logins. You can always be sure that there are no errors. We have developed a mobile app for you to see antispam stats wherever you want.

Kemi zhvilluar antispam-in për WordPress që ju mbron në shkallë maksimale nga robotë spam-i, duke ju lejuar t’ju furnizoni vizitorëve tuaj një formular të thjeshtë dhe të volitshëm komentesh/regjistrimesh pa CAPTCHA dhe puzzles të bezdisshëm që duhen zgjidhur. CleanTalk pikas spam përmes testesh me disa faza, duke lejuar bllokim deri në 99.998% të robotëve spam.
Metoda anti-spam e ofruar nga CleanTalk shmang sikletin e metodave që lypin komunikim të përdoruesit (CAPTCHA, pyetje-përgjigje, etj.), dhe ju ofron vizitorëve të sajtit tuaj një metodë më të rehatshme.

CleanTalk is a premium anti-spam service for WordPress, the plugin works with
our own CleanTalk Cloud Service. Anti Spam by CleanTalk offers a free trial, you can look at the pricing here. We provide anti-spam services at the highest level. To maintain this level we cannot afford to offer a free version of our service, as this will immediately affect the quality of the providing anti-spam protection. Paying for a year of anti-spam service, you save a lot more and receive:

 • Mbrojtje deri në 99.998% nga robotë mesazhesh të padëshiruar.
 • Kursim kohe dhe burimesh.
 • Më shumë regjistrime/komente/vizitorë.
 • Spam protection of the several websites at once in different CMS.
 • Lehtësi në instalim dhe përdorim.
 • Shtim trafiku dhe besnikëri ndaj vizitorëve.
 • Asistencë teknike 24/7.
 • Spastroji statistikat.
 • Spam FireWall.
 • No captcha (reCaptcha), puzzles, etc.
 • Free mobile app to control anti-spam protection on your website.

Veçori shtesë

 • Daily and weekly detailed anti-spam reports: traffic VS spam.
 • AntiSpam apps for most popular CMS on cleantalk.org.

Si të mbrohen sajtet nga robotë spam-i pa CAPTCHA?

Metoda anti-spam më popullore është CAPTCHA – figura bezdisëse me simbole të kurbuara dhe të pjerrëta, që i paraqiten vizitorit për t’i deshifruar dhe plotësuar te formulari. Supozohet se robotë spam-i s’do t’i kuptojnë dot këto CAPTCHA, ndërsa një vizitor po. CAPTCHA provokon jo pak acarim, por vizitori dëshiron të komentojë, i duhet t’i plotësojë këto simbole kohë pas kohe, duke bërë gabime dhe duke filluar nga e para. Ndonjëherë CAPTCHA na sjell në mendje shkarravina prej kalamau dy vjeç. Për vizitorë me probleme të pari CAPTCHA është një pengesë e pakapërcyeshme. Përdoruesit i urrejnë captcha-t. Captcha për përdoruesit do të thotë “ma shpif”. CAPTCHA të palexueshme ndalin rreth 80% të vizitorëve të sajtit. Pas 2 përpjekjesh të dështuara për deshifrim të CAPTCHA-s, 95% e vizitorëve heqin dorë nga përpjekje të mëtejshme. Me të parë CAPTCHA-n dhe pas dhëniesh gabim, mjaft vizitorë e braktisin sajtin. Kështu, CAPTCHA ndihmon në mbrojtjen nga spam-i si nga robotët, ashtu edhe nga vizitorët e ligjshëm. CAPTCHA nuk është ilaç universal për smap-in. Keni dyshime lidhur me Nevojën për CAPTCHA?

“Ultimately, CAPTCHAs are useless for spam because they’re designed to tell you if someone is ‘human’ or not, but not whether something is spam or not.” Matt Mullenweg

You do not have to work in IT to know what spam is. Besides piles of unwanted email, there are spam bots, or special software programs designed to act as human website visitors that post unwelcome messages over the Internet to advertise dubious services. More often than not spam messages do not even make sense. Similar to bacteria and virus mutations developing antibiotic resistance, spam bots are becoming more resilient in penetrating Internet firewalls and security layers.

Veçoritë e CleanTalk-it

Anti-Spam by CleanTalk with Spam FireWall is one of the fastest plugins that allows you to lower the server load. One of the important parameters for each webmaster is the speed of the site, so we make sure that our plugin consumes as few server resources as possible. The Cloud Service provides the advantage: all data processing takes place in the Cloud.

CleanTalk team has developed unique anti spam algorithms to assess visitors behavior. CleanTalk analyzes user behavior and the parameters of the filled forms. Our anti-spam module, being installed in your website, sends the behavior parameters of either a visitor or a spam bot. When these parameters are estimated, the anti spam service makes a decision – to post a message or to define it as spam and reject it. Based on these checks, the service forms its own list of email addresses used by spam bots.

The registrations of visitors are being checked in a similar manner. The service adds to the blacklist not just email addresses, but also IP addresses and domains of websites that promote themselves through spam mailing. All of this happens automatically and requires no action from the administration of the website. In 2.5 million queries the service makes a mistake in 40-45 cases, i.e. CleanTalk detects spam with 99.9982% accuracy. We constantly monitor these errors and make adjustments to our algorithms. Even with this exceptional accuracy our team is aiming to improve the figures over time.

All-in-one. CleanTalk protects form spam all forms instantaneously – comments, registrations, feedback, contacts. No need to install additional plugins for each form. You save resources and increase performance of your website.

Spam attacks log. Anti-Spam by CleanTalk records all filtered comments, registrations and other spam attacks in the “Log of spam attacks” and stores the data in the log for up to 45 days. Using the log, you can ensure reliable protection of your website from spam and experience no false/positive filtering.

With the help of anti-spam by CleanTalk you can check existing comments and users, to find and quickly delete spam comments at once. This allows administrators of websites to automatically check and identify spam bots, comments and users, which were not detected by conventional anti-spam tools. The existing comments and users checking process is performed in a database of the nearly 2 million identified spam bots. Detailed spam stats allows CleanTalk customers to fully control it.

CleanTalk has an advanced option “Spam FireWall”. This option allows you to block the most active spam bots before they get access to your website. It unloads you website pages when an attempt attack was made, so your web server won’t run unnecessary scripts on these pages. Also it prevents any scanning of website pages by spam bots. Subsequently Spam FireWall significantly reduces your webserver load. Spam FireWall can mitigate HTTP/HTTPS DDoS attacks. When an intruder makes GET requests to attack your website, Spam FireWall will block requests from bad IP addresses. Your website gives the intruder a special page with a description of DDoS rejection instead of the website pages. Spam FireWall can help to reduce the CPU usage of your server because of this reason.

“CleanTalk team has been developing a cloud spam protection system for five years and has created a truly reliable anti-spam service designed for you to guarantee your safety”.

White Label Mode

To switch the plugin work in the white-label mode you should set up a few settings on your main site in WordPress Multisite Network:

 1. Check setting “Enable White Label Mode”.
 2. Plotësoni fushën “Kyç API Strehuesi” me kyçin prej panelit të strehuesit të CleanTalk-ut.
 3. Plotësoni fushën “Emër Shtojce”. Mund të ishte çfarëdo emri për shtojcën.
 4. Ruaji rregullimet.

Shtojca do të bëjë gjithçka tjetër.

Vetëpërditësim i CleanTalk AntiSpam-it

Pulti i CleanTalk-ut ju lejon të ujdisni për shtojcën vetë-përditësim dhe të përzgjidhni disa sajte dhe ta përditësoni shtojcën njëherësh në krejt sajtet me një klikim, ose mund të ujdisni vetë-përditësim për krejt sajtet ose sajte më vete.

Shënim: ka një vonesë njëzetekatërorëshe përpara se vetë-përditësimi të bëjë punë. This delay allows needing to avoid any issues. All updates that made through CleanTalk Dashboard manually will do immediately.

Sistemi i vetë-përditësimeve do të funksionojë nga versioni CleanTalk AntiSpam 5.88 e tutje

Verifikim i atypëratyshëm i email-it. Është apo Jo i njëmendtë email-i.

Është shumë e rëndësishme për të qenë të sigurt se përdoruesi përdori adresën e tij të njëmendtë email. Robotë spam-i shumë shpesh përdorin adresa email të rreme, d.m.th., adresa që s’ekzistojnë.

CleanTalk do të kontrollojë aty për aty adressat email, nëse ekzistojnë apo jo.

Adresa email që s’ekzistojnë sjellin disa probleme të tjera për të zotët e sajteve.

 • S’mund t’i kontaktoni kurrë përmes email-i,
 • klienti s’do të marrë kurrë njoftime prej jush (letër aktivizimi llogarie, rimarrje fjalëkalimi, njoftime dërgimi email-esh, njoftime, etj.),
 • nëse përdorni marketing me email për klientët tuaj, atëherë nëse lista juaj e postimit përmban një numër i madh email-esh që s’ekzistojnë, adresa juaj IP shtohet në lista të ndryshme bllokimi shërbyesish email-esh.

Përmirësoni listën tuaj të email-eve përmes vlerësimi email-esh, duke hequr email-e të rremë.

Bllokim email-esh njëpërdorimsh & të përkohshëm

Bllokoni përdorues të rremë dhe të dyshimtë, me email-e njëpërdorimësh & të përkohshëm, që të përmirësoni shkallën e dërgimit të email-eve. Pra, parandalon edhe veprimtari keqdashëse, robotë spam-i dhe trollë interneti.

Ndal Mesazhe të Padëshiruar në Formularë Kërkimi

Robotët që dërgojnë spam mund të përdorin formularin tuaj të kërkimeve për të bërë kërkesa GET me tekst të padëshiruar.
CleanTalk Anti-Spam ka mundësinë ta mbrojë formularin e kërkimeve në sajtin tuaj nga robotë që dërgojnë spam. Çdo herë, kërkimi prodhon një faqe të re dhe nëse ka shumë kërkesa, kjo mund të krijojë ngarkesë shtesë. Kështu që, nën disa kushte, mund të indeksohen kërkime spam, çka ka ndikim mbi SEO-n,

 • Spam FireWall bllokon hyrjen te krejt faqet e sajtit për robotët më aktivë të spamit. Thjesht duke bërë këtë, ulet ngarkesa dhe trafiku për shërbyesin tuaj.
 • Mbrojta anti-Spam për formularë kërkimi në sajte hedh tej robotë spam-i.
 • Nëse formulari juaj i kërkimeve merr të dhëna shumë shpesh, shtojca CleanTalk Anti-Spam do të shtojë një pauzë dhe do ta rrisë atë pas çdo përpjekjeje të re për dërgim të dhënash. Kjo i kursen shërbyesit tuaj kohë punimi procesori.
 • Mbrojtja nga spam-i ju lejon të mos pengoni indeksim nga robotët e indeksimeve të sajteve, nëse ju duhet vërtet, por në të njëjtën kohë do keni mbrojtje nga robotë spam-i.

Do të dini përherë se ç’po kërkonin përdoruesit në sajtin tuaj.

Disable comments

This option disables comments on your site. You can choose one or several options:

 • Disable comments for posts
 • Disable comments for pages
 • Disable comments for media

When using Disables comments, existing comments will not be deleted and will remain on the pages.

Email Address Encoder

CleanTalk Anti-Spam offers a feature called “Encode contact data” that is designed to encode all email addresses on the website pages. Encoding the email addresses increases the level of protection of contact data from being abused, parsed, getting spammed and used in spam mailing lists by bots and online criminals.
To reveal the encoded email address simply click on it and it will be decoded instantly.

Përkthime

 • Shqip (sq_AL) -falënderime për fjalaime https://wordpress.org/support/users/fjalaime/
 • Frëngjisht (fr_FR) – falënderime për Gilles Santacreu http://net-ik.net
 • Spanjisht (es_ES) – falënderime për Andrew Kurtis dhe WebHostingHub

Domosdoshmëri

Të paktën WordPress 3.0. PHP 5 me funksionin CURL ose file_get_contents() dhe me rregullimin allow_url_fopen të aktivizuar. Shtojca është plotësisht e përputhshme meHP 7.

Max power, all-in-one, premium anti-spam WordPress plugin. No comments & registrations spam, no contact spam, protects any forms. Just install and forget spam.

Foto ekrani

 • Rregullimet AntiSpam janë të lehta për t’i përdorur.
 • AntiSpam plugin rejected a spam bot at the CAPTCHA less registration form. The plugin provides explanation to visitor and websites about each rejected comment/registration ose contact message.
 • Use AntiSpam analytics tool for each website in service Dashboard to have information about spam/legitimate stats.
 • Use AntiSpam log to control anti-spam plugin.
 • CleanTalk funksionon më shpejtë se shumica e shtojcave të tjera anti-spam.
 • Pulti me një hartë të vendeve më aktive për spam për llogarinë tuaj.
 • Shtojca fshin/heq komente spam ekzistuese dhe llogari përdoruesish.
 • Lidhje vetëpërditësimi te pulti i CleanTalk-ut.
 • Ripohim vetëpërditësimesh.
 • Opsione sajti.
 • CleanTalk's dashboard.
 • SpamFireWall log.

Instalim

Udhëzime instalimi

 1. Shkarkoni, instaloni dhe aktivizoni ‘Anti-spam nga CleanTalk’.

 2. Merrni kyç Hyrjesh https://cleantalk.org/register

 3. Jepeni kyçin e Hyrjeve te rregullimet: Konsolë WordPress-i -> Rregullime -> Antispam nga CleanTalk

 4. Dërgoni një koment spam sa për provë (regjistrim ose mesazh kontakti) me email-in stop_email@example.com. Do të duhej të shihnit njoftimin: E ndaluar. Dërguesi u shtua në listë bllokimesh.

 5. U bë! Shtojca është gati për përdorim.

Udhërrëfyes video – Instalim i shtojcës Anti-Spam në WordPress.

Important! To test spam protection you must post a dummy submissions as website visitor (use must logged out from WordPress console), because the plugin doesn’t filter submissions from WordPress administrators.

Si të ujdiset shtojca në një instalim WPMU?

In WordPress multisite version you can switch the plugin to use Global Access key. In this way the plugin doesn’t show any options to enter Access key in plugin settings and doesn’t show Trial banner in WordPress backend. To setup global CleanTalk access key for all websites in WPMS, define constant in your wp-config.php file before defining database constants:

define('CLEANTALK_ACCESS_KEY', 'place your key here');

Bëjeni përpara se të aktivizoni shtojcën. Nëse shtojca është e aktivizuar tashmë, çaktivizojeni, shtoni kodin dhe riaktivizojeni.
Tani e tutje, krejt nënsajtet do të kenë këtë kyç hyrjeje.

Administroni dhe kontrolloni mbrojtjen kundër mesazhesh të padëshiruar

Kaloni tek Pulti tek cleantalk.org ose përdorni aplikacionin anti-spam për Android, iPhone për të administruar dhe kontrolluar mbrojtjen kundër mesazhesh të padëshiruar.

PBR

Pse më dërgojnë mesazhe të padëshiruar?

Spammers want to get backlinks from your site to improve their site’s PageRank or redirect your visitors to malicious sites.This level of spam can damage your reputation with readers and commentators if you fail to tackle it. It is not uncommon for some WordPress websites to receive hundreds or even thousands of comments every week. However, by using a CleanTalk plugin, spam can be easily handled by your WordPress website.

A është mbrojtja anti-spam e parrezik për vizitorë nga celularë?

Yes, it is. The plugin doesn’t block mobile visitors as well as desktop website visitors. It uses several independent anti-spam tests to decrease the number of false outcomes and to have as low false-positive rate as possible. Multiple anti-spam tests help to avoid false/positive blocks for real website visitors even if one of the tests failed.

Ç’bën shtojca me komente të padëshiruar?

Spam comments are being moved to SPAM folder by default or you can set the option to ban spam comments silently.

Si mund ta testoj mbrojtjen anti-spam?

Please use the email stop_email@example.com for comments, contacts or signups to see how the anti-spam protection works. Also, you can see the logs for the last 7 days in the Dashboard or look at the folder “Spam” for banned comments.

A është e efektshme shtojca kundër robotësh mesazhesh të padëshiruar?

The plugin Anti-Spam by CleanTalk stops up to 99.998% of spam comments, spam signups (registrations), spam contact emails, spam subscriptions, spam bookings or spam orders.

A mbron shtojca nga sulme hyrjesh me zor, sulme DoS dhe sulme spam-i?

Po. Ju lutemi, caktojeni mundësinë ‘Spam FireWall’ te rregullimet e shtojcës që të mbrojë sajtin tuaj prej sulmesh DoS/DDoS, XML-RPC.

Si i ndalon kjo shtojcë mesazhet e padëshiruar?

Ju lutemi, kini parasysh – veprimet e përgjegjësit NUK kontrollohen.

Shtojca përdor disa teste të thjeshta për të ndalur dërgues mesazhesh të padëshiruar:

 1. JavaScript anti-spam test. 99% of spam bots don’t have full JavaScript functions support. So, the plugin has the code which can be run by normal visitor and can’t be run by the spam bot.
 2. Email, IP, domain spam activity list entries check. The plugin uses spam activity database online at cleantalk.org, consisting of more than 20 billion spam activity records of IPs, Emails, Domains and ASN. If the sender’s IP or Email is in the database, the sender gets some spam scores. To reduce false/positive rate the plugin not only uses the blacklist test to ban spammers, the sender will be banned when and only when multiple spam tests have been failed.
 3. Comment submit time. Spam bots usually submit the info immediately after the page has been loaded, this happens because spam bots don’t actually fill the web form, they just send $_POST data to the blog. The normal visitor sends the data after several seconds or minutes.

A do ta mbrojë temën time shtojca anti-spam?

Yes, it will. The Anti-spam by CleanTalk is compatible with any WordPress theme.

Po për mesazhe të padëshiruara të llojit pingback dhe pasgjurmime?

The plugin passes pingbacks without any checks by default. All trackbacks will be blocked if the sender had spam activity.

A mund ta përdor CleanTalk-un me Akismet-in?

Sure, you can use CleanTalk with Akismet. In this case you will probably have higher false/positive rate (when legitimate comments/signups are being denied), but you will have stronger anti-spam protection on your website.

A është CleanTalk më i mirë se Akismet-i?

Please look at this features comparison here https://cleantalk.org/cleantalk-vs-akismet

A mund ta përdor CleanTalk-un për heqje komentesh spam të mbajtur pezull?

Yes, you can. The plugin has the option to test all pending comments via database of spam active IP/Email, found spam comments will be moved to Trash folder.

Si i pikas shtojca mesazhet e padëshiruar në komente pezull apo llogari të regjistruara?

The plugin checks all non-spam comments in the blacklist database and shows you those senders who have spam activity on other websites.
There are some differences between blacklist database and API to protect you from spam bot registrations/comments online. Blacklists show all history of spam activity, but our API (which is used in spam tests) relies on other parameters too: last day of activity, number of spam attacks during the last days etc. These mechanisms help us to reduce the number of false outcomes. So, there is nothing strange, if some emails/IPs are not found by bulk comments/accounts test.

To check comments please go here:

WordPress console -> Comments -> Find spam comments

To check users please go here:

WordPress console -> Users -> Find spam users

A duhet të përdor mjete të tjera anti-spam (Captcha, reCaptcha, etj.)?

CleanTalk stops up to 99.998% of spam bots, so you can disable other anti-spam plugins (especially CAPTCHA-type anti-spam plugins). In some cases several anti-spam plugins could conflict with each other, so it would be better to use just one plugin.

A është e përputhshme shtojca me WordPress MultiUser (WPMU ose rrjet WordPress)?

Yes, the plugin is compatible with WordPress MultiUser. Each blog in multisite environment has individual anti-spam options for the protection from spam bots.

Pas instalimi vura re te statistikat që numri i sulmeve për spam është rritur

Ka disa arsye për këtë:

 • With the indexing of your web-site by the search systems, appearance of external links and better search results position, your web-site attracts more and more spambots.
 • Non-transparent protection systems like CAPTCHA or question/answer, that don’t have spam attacks stats, don’t let you see the whole picture, or the picture is incomplete.
 • Counting methods for spam attacks and spam bots are different for different systems, thus the diversity appears. We seek to provide detailed stats.

Pse kaloi në WordPress mesazhi im “spam” provë?

The plugin has several options to detect spam bots and humans. If you just post spammy text like this:

"I want to sell something", "Buy something here.." and etc

the comments will be passed, because the plugin detects sender as a human. So, use special email stop_email@example.com to test the anti-spam functionality or wait a few days to see how the plugin works.

Është falas apo me pagesë?

The plugin is free and distributed under the GPLv2 license.

CleanTalk anti-spam plugin works with a cloud base anti-spam service and this plugin is a Software as a service (SaaS).
CleanTalk it’s a free plugin that works with premium Cloud Anti-Spam service.
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service

The fact that the plugin works with a premium type service is mentioned in the plugin annotation and in its WordPress catalog description.

We are ready to help you with any issue regarding CleanTalk. There are hundreds of environment compositions and we do our best to cover as many as possible.

A mund ta përdor CleanTalk-un me shtojca fshehtine?

Anti-spam by CleanTalk doesn’t use static HTML code in its templates, so all anti-spam functions work correctly with any WordPress cache plugins.

A mbron shtojca nga robotë spam-i, nëse përdor formularë me shërbime palë të treta?

Yes, it does. Plugin protects web-forms on your websites which send data to third-party servers (like MailChimp). To enable this protection set the option ‘Protect external forms’ in the plugin settings.

A është CleanTalk i përputhshëm me Cloudflare-in?

CleanTalk is fully compatible with CloudFlare. Service doesn’t filter CloudFlares IP’s (AS13335) through blacklists database, so in this case plugin/service filters spam bots using other anti-spam tests.

A është CleanTalk i përputhshëm me një rrjet shpërndarjeje lënde (CDN)?

Po. CleanTalk funksionon me çfarëdo sistemi CDN, p.sh. CloudFlare, MaxCDN, Akamai.

A mund të përdor të shtojcat e mia funksione nga CleanTalk?

Yes, you can. Just use following snippet:

<?php
if(!function_exists('ct_test_message')){
  include_once( ABSPATH . '/wp-content/plugins/cleantalk-spam-protect/cleantalk.php' );
}
//for registration test:
$res=ct_test_registration("nickname", "stop_email@example.com", "127.0.0.1");
//or for some other messages (contact forms, comments etc.)
$res=ct_test_message("nickname", "stop_email@example.com", "127.0.0.1", "test message");

$res now contents array with two parameters:
* $res[‘allow’] – is request allowed (1) or not (0)
* $res[‘comment’] – comment for our server’s decision.

Shoh dy ngarkime të programthit cleantalk_nocache.js. Pse e përdorni dy herë?

This script is used for AJAX JavaScript checking. Different themes use different mechanisms of loading, so we use two methods for loading our script. If you absolutely know what you are doing, you can switch one of the methods off by defining constants in your wp-config.php file:

define('CLEANTALK_AJAX_USE_BUFFER', false); //false - don't use output buffering to include AJAX script, true - use it

ose

define('CLEANTALK_AJAX_USE_FOOTER_HEADER', false); //false - don't use wp_footer() and wp_header() for including AJAX script, true - use it

A mund të shtoj përjashtime për disa nga faqet e sajtit tim?

Yes, you can. There is a special setting in plugin settings.
You could use this guide to learn more: https://cleantalk.org/help/exclusion-from-anti-spam-checking#wordpress

A mundet të mos dërgoj të dhëna personale te shërbyes të CleanTalk-ut?

Yes, you can exclude your data. There is a special setting in plugin settings.
You could use this guide to learn more: https://cleantalk.org/help/exclusion-from-anti-spam-checking#WordPress_field_exclusions

Si ta testoj Spam FireWall-in?

Për të testuar Spam FireWall përdorni në URL IP-në speciale 10.10.10.10. Për shembull,

https://cleantalk.org/blog/?sfw_test_ip=10.10.10.10

Kujdes! Kur kryeni një test, në shfletuesin tuaj duhet aktivizuar mënyra incognito. Që të aktivizoni mënyrën incognito, shtypni Ctrl+Shift+N për shfletuesit Chrome, Opera dhe Safari; shtypni Ctrl+Shift+P për Firefox, Internet Explorer dhe Microsoft Edge. Një udhërrëfyes i plotë se si të aktivizohet mënyra Incognito gjendet këtu: https://www.wikihow.com/Activate-Incognito-Mode

Si mund ta jap në version WPMU kyçin tim të hyrjes?

To set up global CleanTalk access key for all websites in WPMU, define constant in your wp-config.php file before defining database constants:

define('CLEANTALK_ACCESS_KEY', 'place your key here');

Tanimë, krejt nënsajtet do të kenë këtë kyç hyrjesh.

Pse është më i shpejtë dhe më i besueshëm CleanTalk-u nga zgjidhje stand-alone?

All anti-spam checks are held in the cloud and don’t overload the web server. The cloud solutions have a huge advantage since the parameters are being compared with information from more than 100,000 websites.

Shoh plot mesazhe të bllokuar me arsyen “E ndaluar”. Ju lutemi, aktivizoni JavaScript-in. Emër dërguesi spam-i.” në regjistrat e mi

A lot of spam bots can’t perform JavaScript code, so it is one of the important checks and most of the spam bots will be blocked with the reason “Forbidden. Please enable JavaScript. Spam sender name.” All browsers can perform JS code, so real visitors won’t be blocked.

If you or some of your visitors have the error “Forbidden. Enable JavaScript.” please check JavaScript support in your browser and do this JavaScript test at this page: https://cleantalk.org/checkout-javascript-support.

If you think that there is something wrong in the messages blocking, let us know about it. Please submit a support request here: https://cleantalk.org/my/support.

A funksionon shtojca me Varnish-in?

CleanTalk works with Varnish, it protects WordPress against spam, but by default the plugin generates a few cookies for the protection from spam bots and it also disables Varnish cache on pages where CleanTalk’s cookies have been stored. To get rid of the issue with cache turn off the option ‘Set cookies’ in the plugin settings.

WordPress console -> Settings -> CleanTalk -> Advanced settings

Now the plugin will protect WordPress comments, registrations and most of popular contact forms, but will not protect some of rarely used contact forms.

A funksionon shtojca anti-spam me Faqe të Përshpejtuara për Celular (AMP)?

Yes, it does. But you have to turn off the SpamFireWall and the option ‘Use AJAX for JavaScript check’ in Advanced settigns of the plugin to be fully compatible with Accelerated Mobile Pages.

Si të mbyllet njoftimi për rinovim ose periudhë prove te pjesa e brendshme e WordPress-it?

To close the notice please save the plugin settings again or it will be closed automatically within 60 minutes after the renewal.

Po përdor versionin PHP 4.2 dhe më dalin gabime lidhur me JSON-in. Pse ndodh kjo?

СleanTalk nuk mbulon më version PHP-je nën 5.2, ngaqë kodi për këtë përmban papërputhshmëri me versionin PHP 7. Ju lutemi, përmirësoni PHP-në tuaj. Nëse s’arrini ta bëni dot këtë, na e bëni të ditur përmes një çështjeje për asistencën, këtu: https://cleantalk.org/my/support.

A duhet të ndryshoj gjë në rregullimet e shtojcës ose te Pulti im i CleanTalk-ut, kur e kaloj sajtin tim nga HTTP në HTTPS ose anasjelltas?

Jo. S’keni nevojë të ndryshoni gjë tek rregullimet e shtojcës, apo tek Pulti juaj i CleanTalk-ut. Shtojca do të funksionojë, pavarësisht protokollit.

Si ta përdor Regjistrin e Të padëshiruarve?

Mundësitë në vazhdim janë në dispozicion për ju në Anti-Spam Log:

 • Periudhë kohore për krejt zërat e mesazhe të padëshiruar të cilët doni t’i shihni.

 • Filtroni zëra mesazhesh të padëshiruar sipas statusit të tyre: Çfarëdo statusi, Të refuzuar, Të miratuar.

 • Filtroni zëra mesazhesh të padëshiruar sipas sajteve.

 • Filtroni zëra mesazhesh të padëshiruar sipas vendesh nga vijnë.

 • Filtroni regjistrat SPAM sipas IP adresës, postës elektronike ose emrit të përdoruesit.

 • Mundësi të gatshme për një zë specifik:

  • Hollësi – shih objektin 4 më poshtë.
  • Hedhurinë/Jo Hedhurinë – shtypeni këtë nëse sistemi juaj ka marrë vendim të gabuar dhe bllokoi ose miratoi një regjistrim, koment te një parashtrim formulari komentesh. Më tepër për këtë, këtu: https://cleantalk.org/faq#feedback_spam
  • Fshije – fshini një zë përgjithmonë.
  • Lista personale bllokimesh – kaloni te faqja Lista Bllokimesh&Lejimesh te sajti juaj.
  • Hollësi zëri: arsye bllokimi, lënda e mesazhit, të dhëna shtesë të kapura.

Spam FireWall dhe AntiSpam – Bllokim në Rrjete

Anti-Spam – will blocks users from selected IP or network from using contacts/messages/registrations/comments forms.
Spam FireWall – will blocks users from selected IP or network from entering the website.

Ju lutemi, lexoni më shumë këtu
https://cleantalk.org/help/sfw-blocks-networks

Administrim Mesazhesh të Padëshiruar te Komentet

Si parazgjedhje, krejt komente e padëshiruar vendose te dosja e mesazheve të padëshiruar, tani e tutje mund ta ndryshoni mënyrën me të cilën shtojca trajton komentet e padëshiruar:

 1. Shpjere te dosja e Të padëshiruar. Krejt komentet e padëshiruar do të vendosen te dosja “Të padëshiruar”, te ndarja Komente e WordPress-it, hiq komentet Stop-Words. Komentet Stop-Word do të depozitohen përherë te dosja “Pezull”.

You can prevent the proliferation of Spam folder. It can be cleaned automatically using the option “Keep spam comments for 15 days.” Enable this option in the settings of the plugin: WordPress Admin Page -> Settings -> Antispam by CleanTalk -> Advanced settings -> enable “Keep spam comments for 15 days” -> Save Changes.

 1. Shpjeri te Hedhurinat. Krejt komentet e padëshiruar do të vendosen te dosja “Hedhurina” te ndarja Komente e WordPress-it, hiq komente Stop-Words. Komentet Stop-Word do të depozitohen përherë te dosja “Pezull”.

 2. Dëboni komente pa kaluar te pjesa e brendshme e WordPress-it. Krejt komentet e padëshiruar do të fshihen përgjithmonë, pa shkuar te pjesa e brendshme e WordPress-it, hiq komente nga Stop-Words. Komentet Stop-Words do të depozitohen gjithnjë në dosjen “Pezull”.

Ç’komente janë bllokuar dhe dëbuar mund të shihet te Regjistri i Anti-Spam-it, këtu: https://cleantalk.org/my/show_requests?int=week

Që të administroni veprimet me komentet spam, kaloni te Paneli i Kontrollit, përzgjidhni sajtin te i cili dëshironi të ndryshohen veprimet dhe kaloni te “Rregullime” nën emrin e sajtit.

Ju lutemi, lexoni më shumë këtu:
https://cleantalk.org/help/spam-comment-management

Si të raportoj një robot spam-i që mungon ose një filtër të pasaktë?

Nëse mendoni se shërbimit i ka shpëtuar një robot spam ose ka filtruar gabim vizitorë te sajti, mund të na e bëni të ditur përmes panelit të kontrollit Anti-spam. Për këtë,
Bëni hyrjen te paneli i Kontrollit https://cleantalk.org/my.
Klikoni mbi rreshtin “Regjistër”, nën emrin e sajtit tuaj.
Kur një zëri i vini shenjë si “SPAM”, email-i i tij dhe adresa IP do të shtohen te lista juaj personale e bllokimeve për sajtin tuaj.
Kur një zëri i vini shenjë si “Jo SPAM”, email-i i tij dhe adresa IP do të shtohen te lista juaj personale e lejimeve për sajtin tuaj.

Ju lutemi, lexoni më shumë këtu
https://cleantalk.org/faq#feedback_spam

A është e shpejtë shtojca?

E zhvillojmë shtojcën për ta bërë sa më të optimizuar që mundet, CleanTalk-u nuk ngadalëson kohë përgjigjeje në pjesën e brendshme apo atë të dukshme të sajtit. Shtojca përpunon vetëm kërkesa POST përmes bazës së WordPress-it, çka merr më pak se 1 sekondë për t’u përgjigjur me përfundimet.

A është shtojca pajtim me direktivën GDPR të BE-së?

Yes, it is. Please read this article,
https://cleantalk.org/publicoffer#cleantalk_gdpr_compliance

Kontroll formularësh të jashtëm

Nëse sajti juaj ja formularë që dërgojnë të dhëna te burime të jashtme, mund të aktivizoni mundësinë “Mbro formularë të jashtëm”. Në rast të tillë, nëse shtojca përcakton se mesazhi aktual është i padëshiruar, veprimi i formularit tuaj do të zëvendësohet përkohësisht te strehëemri juaj aktuale për të penguar dërgim të dhënash të rreme te një burim i jashtëm.

Shqyrtime

26 Shtator, 2022
The plugin is good and stops almost all spam. However upgrading to the premium version requires care. The upgrade form automatically selects the three website, three year, extra package with auto-renew. So your £11 plugin could become £55 if you assume clicking the single website option will just work honestly. It's not much cost but I wouldn't continue with this plugin but the client liked it so it stays.
24 Shtator, 2022
I've tried several anti-spam plugins over the years but this one is by and far the best. It requires very little on my part, is quite reasonably priced, and it does an awesome job of stopping nearly all spam. I've been using it for quite a few years now and it also just keeps getting better as they build their spam database. It is also great for my site visitors as I can let them leave comments without being logged in and they do NOT have to deal with those annoying and time consuming captcha puzzles. If there were 10 stars I give this a 10 star rating!
22 Shtator, 2022
Been troubled by spammers creating dodgy WooCommerce accounts for a long time. Akismet didn't touch them, ReCaptcha slowed everything down and I could never quite understand how WordFence wanted to me to tweak settings - then I came across a review for CleanTalk. The joy here is that they give you a 7-day free trial, which immediately allows you to see it how good it is. And it is good - for once you don't have to dive deep into techy tweaks - just press the on button and you're good. I saw an immediate cessation in spam account creation - and then they offered to cleanse existing records of clutter! Tiny fee in comparison to the trouble its resolved - I rarely write reviews but this totally deserves one. Top drawer plugin that is a must if you have a user base.
22 Shtator, 2022
I have been using this for 4 months on all my sites and it just works! After testing a few other antispam plugins this was the only one that stopped the constant spam comments and contact form messages getting through.
14 Shtator, 2022
Amazing to realize how much spamming is going on.... Plugin works great and reveals important information
Lexojini krejt 2 496 shqyrtimet

Kontribues & Zhvillues

“Mbrojtje nga mesazhe të padëshiruar, AntiSpam, FireWall nga CleanTalk” është software me burim të hapur. Në këtë shtojcë kanë dhënë ndihmesë personat vijues.

Kontribues

“Mbrojtje nga mesazhe të padëshiruar, AntiSpam, FireWall nga CleanTalk” është përkthyer në 20 gjuhë. Faleminderit përkthyesve për ndihmesën e tyre.

Përkthejeni “Mbrojtje nga mesazhe të padëshiruar, AntiSpam, FireWall nga CleanTalk” në gjuhën tuaj.

Ju intereson zhvillimi?

Shfletoni kodin, shkarkoni depon SVN, ose pajtohuni përmes RSS-je te regjistri i zhvillimeve.

Shënime ndryshimesh

5.185.1 Sep 28 2022

Fixed a security issues.

 • Fix. Fixed a security issues.

5.185 Sep 22 2022

NoCookie data collection, new admin notices style, external forms logic improved and many minor issues fixed.

 • New. NoCookie data collection.
 • New style admin notices
 • Upd. Settings. Email encoder setting duplicated on the top level place.
 • Fix: Fixed SFW looping with alternative cookies
 • Fix: Changed hook for EventsManager
 • Fix: Changed option description
 • Fix. External forms. JS logic fixed.
 • Fix. Cookies. Skip cookies setup on favicon loading.
 • Fix. HttpRequest. Error string offset fix due request error handling.
 • Fix: Fixed AdminNotices->is_cleantalk_page
 • Fix. Common. Rotating moderate-server via cron job fixed.
 • Fix. Common. Moderate servers details updated.
 • Fix. Email encoder. An ability to decode again implemented if an error was occurred.
 • Fix. GDPR. Contact form 7 integration fixed and upgraded.
 • Fix. ct_ajax_hook(). ProfileGrid AJAX actions skipped.
 • Fix. Connection report. Option implemented.
 • Fix. Integrations. Formidable forms item_meta handling.
 • Mod: Added clearing AC table from AC logs once a day
 • Fix. Debugging logic. Now drops debug data correct.
 • Mod. AltSessions. Now sends and parse cookies data as JSON.
 • Fix. AltCookies. Getting some parameters fixed.
 • New. MemberPress integration.
 • Fix. Cookie. Mouse/scrolling cookie storing fixed.
 • Fix. AltCookies. Correct handle types before save to DB when value is false.
 • Mod. Ajax/Rest selection. Now check if REST route provide a JSON string.
 • Fix. AltCookies. AltSession JSON handling fix.
 • Fix. Common. ‘no_cookie_data_taken’ notice fixed.

5.184 Sep 08 2022

Settings interface fixed, Email Encoder improved, jQuery dependency removed and some minor issues fixed.

 • New. cleantalk-admin-settings-page.js. Higlight access key field on key typos and do warn user.
 • New. Class for inline notices.
 • New. cleantalk-admin-settings-page.js. Notice user if key is bad to force retry synchronization.
 • New. cleantalk-admin.php. Localize key_is_ok to js script.
 • New. cleantalk-settings.php. Remove ‘save settings’ button disabling.
 • New. SFW. Adding custom logo to the block page ability implemented.
 • New: Email Decode. ‘check_bot’ method sending implemented
 • Fix. Email encoder. Handle mailto: links.
 • Fix: Added exception checking when adding a hidden field to WC Checkout
 • Fix: Fixed sending the email when the order was received
 • Imp. cleantalk-admin-settings-page.css. Notices CSS changed.
 • Imp. cleantalk-admin-settings-page.js. New notice view.
 • Fix: Fixed JS emailencoder
 • Fix: Fixed Upay integration
 • Fix. HTML5. Remove “text/javascript” in tag script.
 • Fix: Excluded email encoding on UltimateMember validation request
 • Fix. Code. JS refactored to be free of jquery
 • Fix. Internal forms. Some logic fixed.
 • Fix. External forms. Some logic fixed.
 • Fix. Admin. FeedBack sending timeout increased up to 15 sec.

5.183 Aug 18 2022

Checking for bot while email encoder decode, negative reports improved, some integrations fixed and some minor issues fixed.

 • New: Email Encoder. Check bot before decode.
 • New. Storing big connection reports.
 • Fix. Kses tag fixed.
 • Fix: Skipped login form for Wishlist Member
 • Mod: Added headers_sent in Cookie::set
 • Mod: Added aweber external form integration
 • Fix. Server variables. Getting Request variable fixed.
 • Fix. Connection reports. Getting data from options fixed.
 • Fix. Connection reports. Saving data fixed.
 • Fix. Connection reports. Displaying data fixed.
 • Fix. Cookies. Getting cookies from alternative way fixed.
 • Fix. Cookies. ApbctWP\Variables\Cookie getting fixed.
 • Fix. Cookies. Cookie check parameter fixed.
 • Fix: Fixed error with response from custom ajax requests

5.182.2 Aug 08 2022

Server variables sanitizing fixed, js key getting fixed, internal forms catching fixed.

 • Fix: removed & in getAndSanitize()
 • Fix: ct_add_hidden_fields() – the data in the locale storage is added in json format
 • Fix: Excluded wp-comments-post.php form from internal scripts
 • Fix. Server variables. ServerVariables::sanitizeDefault() method is abstract now.
 • Fix. Server variables. Common\Variables* classes are abstract now.
 • Fix. Server variables. Default sanitizing method implementation added to ApbctWP\Variables* classes.
 • Fix. Server variables. Client code fixed.
 • Fix: FluentForm integration fixed
 • Fix. Server variables. Url decoding removed.

5.182.1 Aug 04 2022

Server variables getting fixed.

 • New. Server variables. Sanitizing logic added.
 • Upd. Server variables. Getting variables logic updated.
 • Upd. Server variables. Default sanitize added for ApbctWP\Variables* classes.
 • Upd. Server variables. Client code updated – using ApbctWP\Variables* classes.
 • Upd. Server variables. Sanitizing array nesting increased.
 • Fix. External forms. Form draw fixed.
 • Fix. Common. Set check JS value fixed.
 • Fix. Common. Custom ajax forms catching logic fixed.
 • Fix: added styles to hide the honeypot field in the plugin Ultimate Member

5.182 Jul 28 2022

Email encoder improved, internal and external forms protection fixed, code quality improved and some minor issues fixed.

 • New. Email encoder. Encoding exclusions implemented.
 • New. Alternative cookies AJAX calls reduce. Use browser localStorage to keep check_js value instead of CTSetCookie()
 • Upd. External forms. Sendfox.com integration added.
 • Upd. Internal forms. Internal forms protection logic updated.
 • Fix. GetFieldsAny.php Take visible fields from POST if apbct_visible_fields cookie is not detected.
 • Fix. Integrations. WPUserMeta. Added case of user-meta-pro
 • Fix. Email encoder. Divi contact forms exclusions added.
 • Fix. public.js. Handle exception if backend returns invalid JSON.
 • Fix: External Forms. Match action with action, method with method.
 • Fix: Restore JS for internal form protection.
 • Fix: JS localize. Add blog_home to ctPublic object.
 • Fix: Honeypot. Delete redundant style.
 • Code: Internal forms. Fix action detection.
 • Code: Internal forms. Added exclusion for native WordPress action scripts.
 • Fix: SpamFirewall. Ignore warning from gzdecode() in ApbctWP/Firewall/SFW::updateWriteToDb().
 • Fix: Internal forms protection. Now is controlled by settings.
 • Fix: External forms protection. Now is controlled by settings.
 • Fix. Common. Prevent JS async loaded by CF.
 • Fix: Protect external. Sort callback params.
 • Fix. Code. Code quality improved.
 • Fix. Variables. Filter variables contains arrays fixed.
 • Fix: Honeypot field. Make filed invisible.
 • Fix: GiveWP integration.
 • Fix: ApbctWP/Variables/Cookie::setNativeCookie(). Adjust the detection of the default ‘secure’ flag logic.
 • Fix. Variables. Getting empty variables fixed.
 • Fix. External/Internal. General contact form option dependence fixed.

5.181 Jul 14 2022

One integration added, SFW testing page updated, code quality improved and some minor issues fixed.

 • New. Integrations. WP User Meta integration.
 • Upd. SFW. Testing page updated.
 • Fix. WP discuzz integration. Check for spam if comment is edited.
 • Fix. WP discuzz integration. Remove unnecessary data when check on comment edition.
 • Fix. Admin banner. Security attention mark fixed.
 • Fix. Code. Sanitizing incoming data.
 • Fix. CSS. Fix stylesheet source name and minifed name.
 • Fix. apcbt-public-bundle. New detection method for mailerlite classes to prevent default submit clicks.
 • Fix. HTTP lib. Multi request error handling fixed.
 • Fix: setting page JS key validating.
 • Fix: Replace array_* function implemented on State properties.
 • Mod: ApbctWP/State to use the direct equation on properties.
 • Fix. Integrations. WPUserMeta. Added case of user-meta-pro

5.180.2 Jul 04 2022

SpamFireWall working fixed.

 • Fix. Updater. Updater actions moved from the hook “upgrader_process_complete”
 • Fix. SFW. JS errors on the block pages fixed.
 • Fix. SFW. Skiping block hyperlink fixed.
 • Fix. SFW. Additional redundant blocking by AC fixed.

5.180.1 Jul 01 2022

 • Fix. Common. Undefined class fixed.

5.180 Jun 30 2022

Getting api key from the CleanTalk Dashboard implemented, SFW updating improved, code quality improved and some minor issues fixed.

 • New. API key length extended to 30 symbols.
 • New. Remote call. RC post_api_key implemented.
 • New: Option ‘cleantalk_debug’ now outputs in ‘debug’ remote call.
 • Upd. SFW. Direct update during fallback.
 • Fix. Honeypot fields for search. Search forms with GET method now handles correct.
 • Fix. Ajax. Prevent JS errors on ajax general contact forms.
 • Fix. apbct_need_to_process_unknown_post_request() Add Divi themes exclusion to proceed them to contact_form_validate().
 • Fix. General contact form catching fixed.
 • Fix. cleantalk-pluggable.php. Skip service requests of enable-jquery-migrate-helper
 • Added notice_review banner
 • Fix. cleantalk_external.js. Exclude mewtwo flight forms.
 • Fix. Code. Compressing JS gulp task updated.
 • Fix. Request.php. Extend CURL timeout and low-speed detection limit.
 • Fix. Cleantalk.php. Exclude timestamp refreshing via template_rediret hook for alternative cookies mode.
 • Fix. External forms JS error fixed.
 • Fix. cleantalk-public-integrations.php-> apbct_form_search__add_fields(). Force to run pregmatch search if DOM content is broken.
 • Fix. Honeypot. Styles moved to the separated file.

5.179.1 Jun 21 2022

General contact form catching fixed

 • Revert “Integration before common aa (#129)”

5.179 Jun 16 2022

Email Encoder functionality improved, SFW updating process improved and some minor issues fixed.

 • New. EmailEncoder.php->modifyContent. Admins and logged in exclusions.
 • Fix. Email encoder. Prevent encoding data for logged in users.
 • Fix. Queue. Return statement from executeStage() method added.
 • Fix. SFW. Updating process fixed.
 • Fix. SFW. SFW update worker fixed.
 • Mod: Using the shutdown hook to call a function ct_contact_form_validate().
 • Fix. apbct_sfw_update__worker. Clear errors if stage is finished.
 • Fix. HTTP lib. Useragent for WP HTTP API requests fixed.
 • Fix. cleantalk_external. Exclusion for tp.media booking forms.
 • Fix. cleantalk_external. Exclusion for flodesk forms.
 • Mod: Replace apbct_update_actions() to upgrader_process_complete hook
 • Fix. cleantalk_external.js->ct_protect_external(). Exclusion for tp.media booking forms.
 • Fix. RemoteCalls. No cache parameter added.
 • Fix. apbct_remove_upd_folder(). Force unknown file deletion (‘.last.jpegoptim’)
 • Fix. apbct_remove_upd_folder(). Add chek if a strange file is a file and exists.
 • Fix. GetFieldsAny.php. Decode email if it is urlencoded.
 • Fix. cleantalk-public-validate.php. Add JS check to public forms.
 • Mod: Refactoring User Scanner
 • Fixed apbct_cookies_test cookie
 • Upd. JS. Cookies has_scrolling and mouse_moved optimized.
 • Upd. Email encoder. Links mailto: processed.

5.178 Jun 02 2022

Comment moderation option added, cookies prefix added, RemoteCalls stability improved and some minor issues fixed.

 • New. Options. Comment moderation option added on discussion page.
 • New. Settings. Encode contact data long description added.
 • New. Cookies. Getting prefix function implemented.
 • New. Cookies. Get and set cookies with prefix.
 • New. Cookies. Using cookie prefix on client code.
 • Mod: Created RemoteCallsCounter::class to limit remote calls
 • Mod: Created RemoteCallsLogger::class for logging last remote calls
 • Upd. Comments. Comment moderation logic modified.
 • Fix: webto.salesforce.com extended form
 • Fix. SFW. Statistics fixed.
 • Fix: secure2.convio.net external
 • Fix: hookb.in external
 • Fix: fixed test for wpforms
 • Fix. Pluggable. Getting REST url fixed.
 • Fix: Formidable Pro Multistep Fixed
 • Fix: Formidable Form Pro ajax response – fixed
 • Fix. Settings. Alternative cookies option renamed.
 • Fix. Common. Cookies test function fixed.
 • Fix. External forms. JS logic fixed.
 • Fix. External forms. Force ajax check action handler added.
 • Fix. cleantalk.php. VisualFormBuilder hook change.
 • Delete RC update plugin
 • Fix. cleantalk.php. Visual Form Builder integration: add legacy support.
 • Fix. Helper. Fatal error (Call to private method) fixed.
 • Fix. WooCommerce. WC checking order hook changed.
 • Fix. Settings. Validate URL exclusions.
 • Fix. cleantalk-public-integrations.php->apbct_form__gravityForms__testSpam. Gravity forms multiple email fields fix.
 • Fix. SFW updating. Writing update errors fixed.
 • Fix. cleantalk.php-> apbct_sfw_update__worker() Convert errors array to a string if set in a stage.

5.177.2 May 27 2022

 • Fix. EmailEncoder.php. Fix accident encoding.

5.177.1 May 19 2022

 • Fix. Pluggable. Getting REST url fixed.

5.177 May 12 2022

WP 6.0 compatibility, Email Encoder added, Common HTTP API implemented, Honeypot fields improved and some minor issues fixed.

 • New. Email Encode functionality added.
 • New. cleantalk-common.php. Honeypot field value and source now sends in sender_info.
 • New. ct_preprocess_comment(). Honeypot field source now sends in sender_info.
 • New. HTTP API. Common CleanTalk http library added.
 • New. Public integrations. Honeypot field for search form.
 • New. WP 6.0 compatibility.
 • Fix: EZ Form Calculator – clearing the message
 • Fix. Common. Checking all post data fixed.
 • Imp. Settings. “Hide website” field moved to “different” section.
 • Imp. Settings. “Hide website” type changed to checkbox from radio.
 • Imp. Settings. “Honeypot field” state changed to enabled by defaults.
 • Mod: Integration for Advanced Classifieds & Directory Pro – registration form
 • Fix. Custom ajax. Custom ajax handler usage removed completely.
 • Fix: Excluded the addition of visible fields in filter of The Events Calendar
 • Fix. cleantalk-common.php. Added search honeypot field signature to potential honeypot fields post values
 • Fix: MultiStep Checkout for WooCommerce – skipped step validation
 • Ref. cleantalk-public-integrations.php. Empty string converts to false – comparison removed.
 • fix: apbct_get_rest_url – returns the result of a get_rest_url() function if it exists
 • Mod: modified getting pixel_url.
 • Fix. apbct_init. Reduce multiple direct calls of apbct_get_pixel_url__ajax.
 • Fix: Cleantalk\Common\HTTP\Request. Timeout error while async request.
 • Fix. HTTP API. Process exception passed from WordPress \Requests class.
 • Fix. Cleantalk. Antispam class fixed.
 • Fix. API. Common API class fixed.
 • Fix. Comments checker. Pagination fixed.
 • Fix. Common. CleanTalk service request excluded.

5.176 Apr 28 2022

New integration added, honeypot fields added and some minor issues fixed.

 • New. Integration. NextendSocialLogin integration implemented.
 • New: Exclusions validation in apbct_settings__sanitize__exclusions().
 • New. WPDiscuz integration. Now sends sender_url. Integrations.php now ready to process sender_url.
 • New. Common. Headless parameter added.
 • Upd. Integration. A honeypot field was added for the CF7 integration.
 • Upd. Integration. A honeypot field was added for the WPForms integration.
 • Fix. Common. Prevent double json encoding for source_url.
 • Fix. SFW. SFW results priority depends by network mask.
 • Fix: Excluded visible fields for AvadaFormBuilder
 • Fix: honeypot fixed
 • Fix. Forms. Prevent generating a honeypot field if such option is disabled.
 • Fix: Fixed external forms
 • Exclusion fields descritpions update.
 • Fields exclusion input changed to textarea to keep visual identity with URL exclusion.
 • Fix. After review. Removed condition on exclusions array slicing. Functions order changed.
 • Fix. WPDiscuz integration. Now tries to get email, nick and message directly from POST. If unsuccessful then runs get_fields_any.
 • Fix: Optimize and fixed user scanner
 • Fix. JS. Using ajax for getting JS key is disabled by default.
 • Fix. Common. Custom ajax logic removed.
 • Fix. Settings. Now templated settings applies to sub-sites on the first save.
 • Fix: FixTeam integration – removed visible fields
 • Fix. apbct_settings__sanitize__exclusions(). Checking input params types.
 • Fix. Settings. Url/fields exclusion validating fixed.
 • Fix: Fusion Avada Form Builder Fixed
 • Fix: External form fix for infusionsoft

5.175 Apr 14 2022

Integration added, typos fixed, user scanner improved and minor issues fixed.

 • New. Integration. Events Manager plugin integration implemented.
 • New. Code. New validate classes.
 • New. Code. New validate sub-classes in ApbctWP.
 • Upd. Readme. One more AntiSpam feature added.
 • Mod: PlansoFormBuilder integration
 • Fix. External forms. Capturing buffer fixed.
 • Fix. Integration. Simple Ajax Chat sending fixed.
 • Fix. Exclusions. Special flag to prevent exclusions implemented.
 • Fix. Getting key errors handle.
 • Fix. Getting key error output fixed.
 • Fix: Added VFB_Pro integration
 • Fix. Settings api. Long description for text fields implemented.
 • Fix. Settings. Long description for hoster api key removed.
 • Fix. Settings. Long descriptions UTM marks fixed.
 • Fix. Comments checker. Dates ranges fixed.
 • Fix. Code. Core based JqueryUI use on users/comments checking page.
 • Fix. Code. Moderate API answer fixed.
 • Fix. Code. Including assets fixed.
 • Fix. Text. Typos on company brand terms fixed.
 • Fix: Glitched redirect after plugin activation.
 • Fix. Settings. Hoster Access Key long description mark removed.
 • Fix: Filter visible fields for AvadaFormBuilder
 • Fix. Code. Using wrappers for calling global variables.
 • Fix. Code. Cookie secure attribute fixed.
 • Fix. Code. Refactoring the user scanning engine.
 • Fix. Cookie. Getting cookies fixed.
 • Upd. Settings. SFW long description added.
 • Upd. Localization. SFW, AC, AF titles is not localized now.
 • Fix. Common. Collecting visited urls fixed.
 • Fix. Integration. JP contact form checking JS fixed.
 • Fix. Integration. CF7 form checking JS fixed.

5.174.1 Mar 25 2022

 • Fix: Comments/Users scanner fixed.

5.174 Mar 25 2022

Minor issues fixed.

 • Fix. URLs storing fixed.
 • Fix. Visible fields. Do not add hidden field for logged-in users if the protection was deactivated.
 • Fix. Integration. CF7 native spam protection fixed.
 • Fix. Integration. Formidable integration fixed.
 • Fix. Integration. Skipping elementor pro action fixed.
 • Fix. Scanners. Users and comments scanners fixed.

5.173 Mar 03 2022

Honeypot field implemented for improving antispam protection, new integrations added, performance improved and minor issues fixed.

 • New. Honeypot field for the registration form.
 • New. Integration. Added Visual Form Builder Integration without Ajax.
 • New. Integration. GiveWP integration implemented.
 • Upd. Code. Helper::ipGet() improved.
 • Upd. Settings. Honeypot setting modified.
 • Fix: Formidable Integration Refactoring.
 • Fix. Integration. Fusion Avada Form Builder output fixed.
 • Fix. Settings. Honeypot setting descriptions fixed.
 • Fix: Skipped WP Booking System Premius service requests
 • Fix. Exclusion. Checkout For WC – service requests skip.
 • Fix. Comments checker. Found comments displaying optimized.
 • Fix: visible fields was excluded form custom form.

5.172 Feb 17 2022

Updating system modified, settings long descriptions added and minor issues fixed.

 • Fix: Fixed Fusion Builder Avada Form integration
 • Fix: Fixed CF7 visible fields
 • New. Updating system modified.
 • Fix: Fixed apbct_store__urls()
 • Fix. Updating system. Source url template fixed.
 • Fix. Updating system. Redundant errors handling removed.
 • New. Integration. WS-Forms integration implemented.
 • Fix. Settings. Long description mark fixed.
 • Upd. Settings. Set cookies setting long description added.
 • Upd. Settings. Hide website field setting long description added.
 • Upd. Settings. Anti-Crawler setting long description added.
 • Fix. Settings. Long description mark for checkboxes fixed.
 • Upd. Settings. Anti-Flood setting long description added.
 • Upd. Settings. CleanTalk Pixel setting long description added.
 • Mod: Replaced the is_super_admin() function with its own apbct_is_super_admin(
 • Fix. Settings. Settings hints fixed.
 • Upd. Ajax. Nonce lifetime constant added.
 • Fix. Integration. Elementor pro forms integration fixed #2.
 • Fix: Formidable Forms – fixed spam protection without JS
 • Fix. Settings. Hints links contain UTM marks.

5.171.2 Feb 09 2022

Minor issue fixed.

 • Fix. Comments/Users checker. Date ranges validation fixed.

5.171.1 Feb 09 2022

XML-RPC requests excluded and minor issues fixed.

 • Fix: Excluded standard WordPress search form from apbct-public.min.js
 • Fix. Common. ct_contact_form_validate moved to the init hook.
 • Fix. Exclusions. XML-RPC request removed from the filtering.
 • Fix. Comments/users checker. Values for dates range validating.
 • Fix. Comments/users checker. Values of dates range for resuming scanner validating.

5.171 Feb 03 2022

Visible fields processing modified, many excepted requests are skipped, SFW compatibility with a cache fixed and minor issues fixed.

 • New. Exclusions. Excluded some service requests from checking but log them with exception flag.
 • Upd. Visible fields. Storing visible fields into an input.
 • Upd. Visible fields. Visible fields processing modified.
 • Upd. Visible fields. Replacing redundant service field.
 • Fix: SFW. Caching block page prevented.
 • Fix: Skip. Entry Views plugin service requests.
 • Fix: Antispam. Ajax checking moved to the plugins_loaded hook.
 • Fix: Skip. APBCT plugin service requests.
 • Fix: Skip. Vault Press (JetPack) plugin service requests.
 • Fix: Skip. GridBuilder plugin service requests.
 • Fix: Skip. Woo Gift Wrapper plugin service requests.
 • Fix: Skip. iThemes Security plugin service requests.
 • Fix: Settings. Using new API key when sending local settings to the cloud.
 • Fix. Integration. Registration form of eMember plugin.
 • Fix. Exception action. Xmlrpc requests skipped.
 • Fix. Integration. Elementor pro forms integration fixed.
 • Fix: Excluded from the test the standard check for Formidable Form Plugin in some situations
 • Fix: Skip. Microsoft Azure Storage plugin service requests.
 • Fix: Skip. AdRotate plugin service requests.
 • Fix: Skip. Super admin requests.
 • Fix: Fixed the block message for HappyForms
 • Fix: Excluded the form of WP Time Slots Booking Form from apbct_ready()

5.170 Jan 13 2022

One integration added, CleanTalk pixel functionality fixed and minor issues fixed.

 • Mod: Added Ova Login Integration. Registrations under protection
 • Fix. Common. is_trackback() notice fixed.
 • Fix: Removed the exeption for Quick Contact Form from ct_contact_form_validate()
 • Fix: Moved the function apbct_settings__get_ajax_type() to cleantalk-pluggable.php to fix the plugin activation error via the CLI
 • Fix: Fixed errors in apbct-public.js
 • Fix: Cleared notice_incompatibility if SFW disabled
 • Fix. AC. Antibot cookie fixed.
 • Fix. Pixel. Auto mode fixed.
 • Fix. JS. Checking JS via ajax fixed.
 • Fix. Pixel. Getting pixel url from backend fixed.

Early changelogs look in changelog.txt